< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: אחרי הצלצול: עולם הפנאי של ילדים ובני נוער (פאדיה נאסר-אבו אלהיג'יא וטלי היוש) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9011913/

נאסר-אבו אלהיג'א, פ' והיוש, ט' (2018). אחרי הצלצול: עולם הפנאי של ילדים ובני נוער. ירושלים: מאגנס.

אנו שמחות להודיע על צאתו של ספרנו "אחרי הצלצול: עולם הפנאי של ילדים ובני נוער", בהוצאת מאגנס.

הספר נולד בעקבות מחקר ארצי בנושא, שנערך במימון המדען הראשי במשרד החינוך. במחקר התגלה מחסור בידע שיטתי ואמין על הפנאי של ילדים ונוער בישראל בכלל ובחברה הערבית בפרט. ילדים ונוער הם קבוצה פעילה ביותר בתחום הפנאי ולפעילותם נודעת השפעה מכרעת על עיצוב אישיותם וגיבוש זהותם – מכאן חשיבותו הראשונית של הספר.

ייחודו של הספר נעוץ בכך שהוא משלב תיאוריה, נתונים וממצאי מחקר מהארץ ומהעולם. כך הוא מספק לקוראים תמונה מקיפה של מאפייני הפנאי של ילדים ונוער. הספר מציג את תמצית הספרות על מהות הפנאי, על תיאוריות העומדות בבסחס התנהגות הילדים ובני הנורא ועל תפיסתם את התגמולים המתקבלים מהשתתפותם בעיסוקי הפנאי. הספר חותם בפרק על חינוך לפנאי, ובו תמצית הידע בנושא והצעות של דרכים ואמצעים לחינוך ראוי לפנאי המיועדות למחנכים ומקבלי החלטות.

https://www.magnespress.co.il

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה