< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ישראל – כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל: היסטוריה, תרבות, חברה, חוברת 25, אביב 2018. (רונה יונה)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8100301/

ישראל – כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל: היסטוריה, תרבות, חברה, חוברת 25, אביב 2018. עורכת: רונה יונה

תוכן העניינים:

מאמרים
חבצלת יהל, הצעות ליישוב בדוויי הנגב בימי טרום וראשית מדינת ישראל, 1949-1948
עמירם אזוב, ההשתלטות על מרחב ואדי עארה: מאפריל 1948 ועד אפריל 1949
סבסטיאן קלור, בין רווחה למצוקה: המקרה של העולים מארגנטינה בשנות החמישים
חיים א' רכניצר, שובו של המלך שאול כמשיח: תאולוגיה מדינית בשירת אמיר גלבע
עמרי אשר, 'יהדות מתורגמת': המחשבה העברית על תרבותם של יהודי אמריקה ויצירתם הספרותית
דוד אוחנה, זיכרון רסטורטיבי: נמרוד, הורדוס ובר-כוכבא
אודי כרמי, מעורבותם של קציני צה"ל בספורט בישראל
אבי שגיא ודב שוורץ, על התמורה בתפיסת הגופניות והמיניות בציונות הדתית, 1982-1948
רענן ריין, ארגון ההגנה העצמית היהודית בארגנטינה בשנות השישים וראשית שנות השבעים: תמונת מראה של האלימות האנטישמית?
מתתיהו מינץ, חיסול המִמסד של המפעל הלאומי היהודי בברית המועצות

ביקורת
יצחק דהן, היסטוריה לאומית, היסטוריה עירונית, ומה שביניהם (על אורגים קהילה: עובדים באופקים1981-1955 מאת שני בר-און)
יחיעם ויץ, טובה מתדמיתה: ממשלת רבין הראשונה (על ממשלת רבין הראשונה, 1977-1974 מאת עמוס שיפריס)
אלכס ולדמן, שני מבטים על התנועה הציונית באימפריה הרוסית (על ממהפכה למלחמה: הפוליטיקה היהודית ברוסיה 1917-1904 מאת ולדימיר לוין, ועל אנו היינו הראשונים: תולדות חיבת ציון 1918-1881 מאת יוסי גולדשטיין)
אביעד מורנו, גישות שונות לחקר העליות מארצות האסלאם (על עולים במשורה: מדיניות ישראל כלפי עלייתם של יהודי צפון אפריקה, 1956-1951 מאת אבי פיקאר)
אסף לחובסקי, לקראת היסטוריה השוואתית של המקצועות החופשיים בישראל (על מי ישמור על שומרי המשפט? עורכי דין בישראל בין מדינה, שוק וחברה אזרחית מאת נטע זיו)
ארנון למפרום, בין כתיבת ביוגרפיה פוליטית לכתיבת מסה פוליטית (על יגאל אלון: ביוגרפיה פוליטית 1980-1949 מאת אודי מנור)
אבי שילון, האומנם החמצנו את יגאל אלון? (on Udi Manor, Yigal Allon: A Neglected Political Legacy, 1949-1980 by Udi Manor)
תמיר קרקסון, מבט חדש על יחסי בגין ויוצאי ארצות האסלאם (על צופן בגין: סוד קסמו הרטורי של מנחם בגין ב'נאום השילומים' מאת דוד לביא)
רקפת זלשיק, משוליית הרופא לאחות מוסמכת: תולדות הסיעוד הישראלי (על לצדך בדרך: פרקי היסטוריה של הסיעוד הישראלי 2015-1936 מאת נירה ברטל)

הוצאת לאור: המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן באוניברסיטת תל אביב

http://humanities1.tau.ac.il/zionism/index.php/journals

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה