< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // הילד הלז אני הוא ולא אחר - ילדים וילדוּת בסיפורת העברית במאה התשע-עשרה (רתם פרגר וגנר)

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8082822/

רתם פרגר וגנר, הילד הלז אני הוא ולא אחר – ילדים וילדוּת בסיפורת העברית במאה התשע-עשרה, הקיבוץ המאוחד, 2018

ספרה של רתם פרגר וגנר – הילד הלז אני הוא ולא אחר – עוסק בילדים וילדוּת בספרות העברית החדשה ובתהליך הנפתל של צמיחת שיח הילדות בספרות זו. בספר מקורי ומרשים זה פרגר וגנר קוראת תיגר על התפיסה המקובלת, שעל־פיה חלוצי הכתיבה על ילדים וילדות בספרות העברית היו ח.נ. ביאליק ושאול טשרניחובסקי, והיא בוחרת להתחקות אחר ייצוגי הילד והילדוּת בספרות העברית לאורכה של המאה התשע־עשרה כולה. בדיון מעמיק ומאלף בייצוגים אלה היא טוענת שחקר צמיחתו של שיח הילדות בספרות העברית שופך אור חדש על התמורות שחוללו תהליכי המודרניזציה בחברה היהודית, ומוכיחה שהתהוותו של שיח זה הייתה חלק ממהלך נרחב של כינון ״הסובייקט היהודי״ כסובייקט מודרני רב־פנים.

לספר הקליקו: הילד הלז אני הוא ולא אחר

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added