< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // כתב עת: נשים ומגדר במרחבים מזרח-תיכוניים (מירה צורף ותמי רזי).

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8081115/

המזרח החדש 2018

זהו קובץ מאמרים רב-תחומי, המוקדש לנשים ומגדר במרחבים מזרח-תיכוניים. מאמרי הקובץ עוסקים במרחבים פיזיים שונים במזרח-התיכון ודנים בנושאים כגון: התמודדותן של נשים דרוזיות בישראל עם נורמות פטריארכליות בחברתן; מקומן של הנשים בתנועת האחים המוסלמים במצרים; המהפכה המגדרית בסעודיה; המצוקות שחוות נשים בנישואין פוליגמיים בישראל; מעורבותן של נשים במהפכות בעיראק, ועוד. הקובץ בוחן מחדש הנחות יסוד, תפישות תיאורטיות וחלוקות מקובלות, כמו למשל, ההפרדה הרווחת בין מחקר על פמיניזם יהודי אורתודוקסי לבין מחקר על פמיניזם מוסלמי או דרוזי בישראל ובמרחבים נוספים במזרח-התיכון.

הוצאת פרדס

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה