< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פוסט-דוקטורט: מדעי הרוח [ירושלים] דדליין=2.9.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8061408/

מרכז מנדל סכוליון מכריז על מלגות מנדל במדעי הרוח והיהדות לבעלי תואר דוקטור מצטיינים
לשנים תש”פ-תשפ”ב, 2022-2019.
המלגות מיועדות לחוקרים מהארץ ומחו”ל שהוכיחו מצוינוּת יוצאת דופן, עומק ומקוריות, ואשר מחקריהם עשויים להפרות את השיח האקדמי והתרבותי. רשאים להגיש מועמדות חוקרים שקיבלו לא מכבר תואר דוקטור, ולא לפני 1 באוקטובר 2014. רשאים להגיש מועמדות גם חוקרים שטרם קיבלו את התואר, ובלבד שהגישו את עבודת הדוקטור עד ה-2 בספטמבר 2018. הזכייה במלגה מותנית באישור התואר עד 1 באפריל 2019. מלגאי מנדל עוסקים במחקר בתנאים מיטביים ומלמדים כל שנה קורס באוניברסיטה העברית (2 שעות שבועיות). ההוראה יכולה להתנהל בשפה האנגלית. מלגאי מנדל מקבלים בשנה כ-150,000 ₪ בתוספת תקציב מחקר. המלגה היא לשלוש שנים, החל בראשית אוקטובר 2019. קיימת אפשרות לקבל את המלגה למשך שנה או שנתיים בלבד. המלגות מוענקות על בסיס תחרותי וללא העדפה מראש של תחום מסוים במדעי הרוח או היהדות.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 2 בספטמבר 2018, כב באלול תשע”ח.
https://scholion.huji.ac.il/book/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA

Message publisher
מורן זיני גרדשטיין | מנהלת אקזקוטיבית מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח האוניברסיטה העברית בירושלים T +972.2.5882430 | F +972.2.5881196 scholion@savion.huji.ac.il
Full address
האוניברסיטה העברית ירושלים, קמפוס הר הצופים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added