< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: חקר מורשת יהדות מצרים [חיפה] 28.6.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8060808/

הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה מכריזה על הענקת פרס בגובה 5000 ₪ לשנת תשע"ח:

הפרס יוענק להצעות מחקר ולעבודות גמר לתואר השני והשלישי בתחום יהדות מצרים בכל התקופות ובכל תחומי המחקר (כגון אמנות, היסטוריה, חברה, חינוך יהודי, יחסים בינלאומיים, לשון, מוסיקה, מחשבת ישראל, ספרות, עיתונות, פולקלור, פילוסופיה יהודית, תולדות קהילות יוצאי מצרים, תרבות וכד').

הפרס מיועד לתלמידי התואר השני והשלישי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, שהצעת המחקר שלהם אושרה בארבע השנים האחרונות, ולבעלי תואר שני ושלישי שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה בישראל (עד שנתיים מיום אישור עבודת הגמר).

פרס מיוחד נוסף בגובה 5000 ש"ח יוענק להצעת מחקר או לעבודת מחקר העוסקת בחקר הגירת יהודי סוריה למצרים במאות האחרונות.

יש לשלוח את תקציר הצעות המחקר או עבודות הגמר (עד 20 עמ' כולל רשימת מקורות ונספחים) והמלצה של מנחה העבודה עד ט"ו בתמוז תשע"ח, 28 ביוני 2018 , לטל נוה, מרכזת ועדת הפרס, לכתובת tnaveh02@campus.haifa.ac.il.

הודעה על קבלת הפרס תימסר בדואר אלקטרוני לזוכה. הפרס יוענק על ידי פרופ' תמר צבי, ראש הקתדרה, בטקס מיוחד שיתקיים באוניברסיטת חיפה במועד שיימסר לזוכה עם ההודעה על זכייתו בפרס.

ראו גם באתר

http://srjhechair.haifa.ac.il/images/kol_kore_2018.pdf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה