< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: בין דת לדעת - העמדה הדיאלקטית בהגות היהודית בת זמננו מהרב קוק עד הרב שג"ר (אפרים חמיאל)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8051216/

בספר זה ימצא הקורא המשך לשני ספריו הקודמים של המחבר הדרך הממוצעת (כרמל, 2011) והאמת הכפולה (כרמל, 2016), שנסבו על עמדות אמצע בהגות היהודית המודרנית, שביקשו לשלב מסורת ומודרנה, והציגו גישות שונות להתמודדות עם המתח שבין התבונה להתגלות, בין הדת לדעת. ספר זה מציג לקורא את ההוגים המודרניים בזמננו, האוחזים באחת מעמדות השילוב האלה, הלא היא העמדה הדיאלקטית. יש בין ההוגים האלה מי שסברו כי המתח ניתן לפתרון, והקרע בתודעת האדם בין השכל לרגש, בין המוח ללב, ניתן לאיחוי, ויש מי שסברו כי הדיאלקטיקה בין קוטבי המתח היא בלתי פתירה, עמדה קרובה לעמדה הביניימית הקרויה עמדת “האמת הכפולה”. עמדת כמה מההוגים אינה ברורה, וחוקריהם חלוקים בשאלה אם פתרו את המתח והציעו איחוי אם לאו. גם המחבר מציע את דעתו במחלוקות אלו.
הספר שלפניכם עוסק בעמדותיהם הדיאלקטיות של הרב קוק, הרב סולובייצ’יק, הרב א”י השל, מיכאל רוזנק, ש”ה ברגמן, ליאו שטראוס, ע”א סימון, אמיל פקנהיים, הרב מרדכי ברויאר ודודו הרב יצחק ברויאר, תמר רוס, הרב שג”ר, משה מאיר, מיכה גודמן ואלחנן שילה. בנוסף, מוצגות פרשנויות להוגים אלו משל אבינועם רוזנק, אליעזר שביד, אביעזר רביצקי, אבי שגיא, בנימין איש-שלום, אהוד לוז, דב שוורץ, הרב יובל שרלו, לורנס קפלן וחיים רכניצר. המחבר מערער על כמה מפרשנויות אלו ומציע פרשנות משלו.
מסקנת החקירה היא כי מלומדים רבים ערים למתח הדיאלקטי שבין התבונה להתגלות, וחלקם סבור שיש לו פתרון. עם זאת, על-אף הפרדוקסליות שבעמדת “האמת הכפולה”, הגורסת שקיימות שתי אמיתות סותרות ועלינו לחיות עם שתיהן בעולמנו זה או עד לעתיד אוטופי או משיחי, יותר ויותר הוגים מקבלים אותה ונמנעים מעמדות אפולוגטיות ואשלייתיות האוחזות בעמדת הזהות בין שני התחומים או בעמדת התחומים הנפרדים, לפיהן אין כלל מתח או סתירה ביניהם.

ד”ר אפרים חמיאל, בעל תואר שלישי במחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. היום עוסק בחקר מחשבת ישראל בעת החדשה.

תוכן העניינים
פתיחה 9
פרק ראשון: מבוא 13
רקע היסטורי 13
בין התגלות לתבונה – קשת העמדות 15
פרק שני: העמדות הדיאלקטיות שברקע, הרב קוק ופרשנו
אבינועם רוזנק 17
פרק שלישי: הרב יוסף דוב סולובייצ’יק חיבוריו ופרשניו 24
איש ההלכה 25
וביקשתם משם 27
צירוף 31
איש האמונה הבודד 32
גאון וענווה 37
מיכאל רוזנק 38
אליעזר שביד 40
אביעזר רביצקי 41
בנימין איש שלום 43
דב שוורץ 44
אבי שגיא 46
אהוד לוז 48
יובל שרלו 49
לורנס קפלן 51
הצעותי לפתרון 52
פרק רביעי: פרופסור שמואל הוגו ברגמן 54
פרק חמישי: הרב פרופסור אברהם יהושע השל 63
פרק שישי: פרופסור ליאו שטראוס ופרשנו חיים רכניצר 72
פרק שביעי: פרופסור עקיבא ארנסט סימון 88
פרק שמיני: פרופסור הרב אמיל פקנהיים 96
פרק תשיעי: הרב מרדכי ברויאר ודודו הרב ד”ר יצחק ברויאר 106
פרק עשירי: פרופסור תמר רוס 137
פרק אחד עשר: הרב שמעון גרשון רוזנברג (שג”ר) 144
פרק שנים עשר: ד”ר משה מאיר 151
פרק שלושה עשר: ד”ר מיכה גודמן 157
פרק ארבעה עשר: ד”ר אלחנן שילה 163
פרק חמישה עשר: סיכום ומסקנות 169
אחרית דבר 172
רשימת הקיצורים 175
מפתח העניינים 185
מפתח השמות 194

https://carmelph.co.il/book/dat-ledaat/

הוצאת הספרים כרמל

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה