< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // כתב עת: גיליון 29! עיונים: כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל (אבי בראלי ועופר שיף)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/7072600/

עיונים: כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל

עורכים אבי בראלי ועופר שיף

הופיע גיליון 29!

הכרך החדש זמין בחנויות הספרים, בספריות וישירות אצל המפיץ 'ספרות עכשיו', 03-9229175

 

עיונים הוא כתב עת מדעי רב-תחומי. כרכיו מתפרסמים בשתי סדרות, 'מאסף' ו'סדרת נושא', ומגישים לקוראים מחקרים ומסות על התהליכים שכוננו את החברה היהודית המודרנית ועיצבו את התפתחות החברה והמדינה בישראל.

תוכן העניינים

ספרות

-דביר צור, לתקן את הכלים השבורים: קבלה לוריאנית ב'קיץ בדרך הנביאים' לדוד שחר

-יעל בלבן, ריח ורוח ב'היכל הכלים השבורים' לדוד שחר

-נירית קורמן, הגברות העולה על גדותיה בשירי אורי צבי גרינברג בשנות העשרים

 

חברה

-שני בר=און ממן, מחאה ומעמד בבאר שבע, 1963-1948

-מוסטפא עבאסי, בין עכו ללבנון: הכפרים הערבים בחוף הגליל המערבי בימי המנדט

 

מוזיקה

-ארי קטורזה, 'גלות ברחוב הראשי': רגישויות ותחושות פוסט=מודרניות במוזיקת הפוסט=פאנק של 'הקליק' 'ונושאי המגבעת', 1991-1980

יחסי חוץ

-אלעד בן=דרור ואסף זידלר, ניצחון הצהרתי: החלטת האו"ם על בינאום ירושלים מ=9 בדצמבר 1949

 

חינוך

-אורנה ועדיה, ייצוג הגבול המדיני במפות ספרי הלימוד, 1967-1948

-ורד טוהר, ספר הישר בעיבודו של אהרן לובושיצקי (ורשה 1923): חיבור עברי קדום ש'עלה' לארץ ישראל

 

תגובות

-אסף שלג, מי הזיז את הצלילים שלי? תשובה לתגובתו של יוסי גולדנברג על מאמרי 'הטרופוניוֹת'

-יגאל קיפניס, מתודיקה של אפולוגטיקה: תשובה למאמרו של חגי צורף 'ממשלת גולדה מאיר לפני מלחמת יום הכיפורים'

-יוסי ברנע, בעקבות מאמרו של אבי שילון 'מלחמת ששת הימים והתעוררות הרעיון הכנעני'

 

עיונים הוא כתב עת מדעי רב-תחומי. כרכיו מתפרסמים בשתי סדרות, 'מאסף' ו'סדרת נושא', ומגישים לקוראים מחקרים ומסות על התהליכים שכוננו את החברה היהודית המודרנית ועיצבו את התפתחות החברה והמדינה בישראל.

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה