< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: "אשה עבריה בל יאבד חלקך" נשים בימין הציוני חילוני בין יישוב למדינה (אופירה גראוויס קובלסקי) [עברית / מודפס]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3101505/

גראוויס קובלסקי, אופירה, (2023), "אשה עבריה בל יאבד חלקך" נשים בימין הציוני חילוני בין יישוב למדינה, הוצאת אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.

סיפור מקומן של נשים במפלגות ובארגוני הימין הציוני נשאר בשולי המחקר ההיסטורי חברתי. הספר מבקש למלא חלק מחלל זה ומספר את סיפור פעילות הנשים במפלגות הימין בתקופת המנדט ובשנים הראשונות לקיום המדינה, תוך בחינת זהותן מודעותן המגדרית והדילמות המרכזיות איתן התמודדו. הספר מתחקה אחר הפעילות הפוליטיות בממסדים המפלגתיים על רקע המשמעות הפרטית והארגונית של היותה של אישה פעילה פוליטית במסגרת ארגונים ומפלגות באופוזיציה מימין בתקופה הנדונה.

 

 

https://www.biupress.co.il/index.php?dir=site&page=catalog&op=item&cs=2425

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה