< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // אסופת מאמרים: יהדות אמריקה בישראל - מבטים, דימויים והשפעות (עדי שרצר, עופר שיף) [עברית / מודפס ומקוון]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3100403/

שיף, ע’, שרצר, ע’ (עורכים). יהדות אמריקה בישראל – מבטים, דימויים והשפעות.
קריית שדה-בקר: מכון בן-גוריון, התשפ”ג.

במוקדה של אסופה זו עומד ניסיון לפענח את הפער בין עומק השפעתה של יהדות אמריקה על ישראל ובין השוני הניכר בינה ובין החברה הישראלית. כיצד פער זה משפיע על מערכת היחסים ביניהן ובמה הוא בא לידי ביטוי?

המאמרים המכונסים באסופה פורסים את רשת ההשפעות התרבותיות, החברתיות, הכלכליות והדתיות של החברה היהודית-אמריקנית על ישראל בחיי היום־יום. להבדיל ממחקרים אחרים, אין היא עוסקת בהקשרי מקרו של מערכת היחסים בין ישראל ליהדות אמריקה, ונעדר ממנה לחלוטין ההיבט הפוליטי=ממסדי שלהם. עניינה הוא ארבעה מוקדים: חינוך ודת; פילנתרופיה ומעורבות חברתית; פיתוח שדות מקצועיים; תרבות וספרות.
מגוון התחומים הנסקרים באסופה רחב, ובכולם באה לידי ביטוי הטענה שלפיה ההכללות ‘יהדות אמריקה’ ו’היהדות הישראלית’ מחמיצות את המורכבות ואת שלל מבעיה של מסכת הקשרים בין קהילות שונות ובין מגזרים בשתי החברות. מסכת קשרים זו הייתה מגוונת גם בעבר, אך כיום היא הולכת ומתפצלת עוד ועוד וביתר שאת. בחינת הקשרים הללו וההשפעות השונות של יהדות אמריקה על ישראל מחדדת שאלות עקרוניות בנוגע לזהות הישראלית ובנוגע לשייכותם ולזיקותיהם של ישראלים למרכזי חיים של יהודים וישראלים מחוץ למדינת ישראל.

חוקרים משלל תחומי דעת השתתפו בכתיבת האסופה: חן אדלסבורג; עמרי אשר; הודיה בונן=אלק; דויד ברק=גורודצקי; גלעד הלפרן; רחל ורצברגר; לי כהנר; ג’קלין לאזנוב; אופיר עבו; אורית עובד; אורי קראוסהר; עופר שיף; עדי שרצר; טלי תדמור-שמעוני.

תוכן העניינים
הקדמה – עדי שרצר, עופר שיף
על חקר מקומה של יהדות אמריקה בישראל….7

חינוך ודת
אורית עובד, טלי תדמור־שמעוני, יהדות ארצות הברית וייצוגה בטקסט החינוכי
בבתי ספר ממלכתיים, 2003-1955………………………………………………………….19
דויד ברק־גורודצקי, פלורליזם בציון: בין התנועה הרפורמית הישראלית לאמריקנית…41
רחל ורצברגר ההסתגלות של הרוחניות היהודית הצפון־אמריקנית בישראל………….63

פילנתרופיה ומעורבות חברתית
אורי קראוסהר, חייא וקיימא: סיוע הג’וינט לישיבות בישראל………………………………91
אופיר עבו, לי כהנר, חרדיות מודרנית בישראל: מבטים על הפילנתרופיה היהודית באמריקה…114

פיתוח שדות מקצועיים
גלעד הלפרן, ראשיתה של המסורת העיתונאית האנגלו־אמריקנית בארץ ישראל……..137
ג’קלין לאזנוב, ספרניות וספרנים מארצות הברית והשפעתם על כינון עולם הספריות בישראל..159

תרבות וספרות
עמרי אשר, פובליציסטיקה ישראלית לנוכח ביקורת מוסרית־פוליטית ביצירות של סול בלו ופיליפ רות…183
חן אדלסבורג, התפסן בשדה הקטל: הולדת הכתיבה המדוברת בעברית מתוך הספרות…209
הודיה בונן־אלק, הפרות סדר: רחל פומרנץ כסוכנת שינוי בספרות החרדית הישראלית…234

רשימת המשתתפים…255
תקצירים באנגלית……… i

 

https://bgri-press.bgu.ac.il/cgi-webaxy/item?262

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added