< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // אסופת מאמרים: המחשבה הפוליטית של דוד בן-גוריון – מבחר מאמרים (אבי בראלי, גילת גופר) [עברית / מודפס ומקוון]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3093000/

בראלי, א’ וגופר, ג’. המחשבה הפוליטית של דוד בן-גוריון – מבחר מאמרים. קריית שדה-בקר: מכון בן-גוריון, התשפ”ג.

הוצאה לאור מכון בן-גוריון

מבחר המאמרים שכתב דוד בן־גוריון ומכונסים בספר זה רלוונטיים לישראלים ולישראליות, ולא רק להם, אף שחלפו חמישים שנים מאז מותו ב־1973. במפתיע, ואולי לא, נושאי המאמרים נוגעים לחיינו גם כיום.

דוד בן־גוריון היה בראש ובראשונה איש המעשה ההיסטורי, אולם בה בעת פרס תפיסת עולם פוליטית בכתיבה רבת־היקף. כתיבתו הייתה בעיניו ובעיני אחרים קריאה לפעולה, והוא השתית אותה על ניתוח מעמיק של התנאים בני־הזמן. מאמרי בן־גוריון המכונסים בספר זה משקפים את מחשבתו הפוליטית ואת התפתחותה במאה ה־ 20 רבת־התהפוכות. בשנות כתיבתם, 1967-1910, התחוללו שינויים ואירועים היסטוריים עמוקים בעם היהודי: זינוק דמוגרפי, הגירה המונית, יצירת מרכז יהודי חדש בצפון אמריקה, שתי מלחמות עולם, מהפכות קומוניסטיות ופשיסטיות, השואה והמלחמה הקרה. גם בארץ ישראל התחוללו בעת הזאת אירועים הרי גורל: הקמתה של מדינה ריבונית, קיבוץ גלויות ומלחמות קיום.

בשנים אלה השתנתה כליל גם הוויית חייו של בן־גוריון: משותף צעיר בהנהגת קבוצה מהפכנית קטנה היה לראש ממשלה ובונה אומה דמוקרטית, עד שפרש לאופוזיציה ולצריפו בקיבוץ שדה בוקר. אין פלא אפוא שמחשבתו הפוליטית של בן־גוריון השתנתה במרוצת הזמן הארוך הזה. עם זאת בליבת תפיסתו — בשאיפות האוטופיות והאקטיביסטיות של תנועת העבודה הציונית — דבק בן־גוריון כל ימיו. הן היו בה בעת המוקד של מחשבתו הפוליטית ושל המעש ההיסטורי שלו, ואחד מסודות מנהיגותו.

תוכן עניינים:
פתח דבר
גילת גופר – למה להוציא מבחר מכתבי בן־גוריון במאה ה־21?……………………………….7

מבוא
אבי בראלי – העצמה לאומית וחברתית: עיון במחשבתו הפוליטית של דוד בן־גוריון……….10

מאמרים
לברור מצבנו המדיני…………………..41
מתן ארץ…………………………………49
לבירור מוצא הפלחים………………….53
זכויות היהודים וזולתם בא”י………….65
הייעוד הלאומי של מעמד הפועלים….68
זכות העבודה…………………………..71
הפועל בציונות…………………………77
מכתבים לעמוס………………………..93
שאלת הביטחון וענייני השעה………107
שליחויות ודרך………………………..127
ציוויי המהפכה היהודית……………..164
טרור או מאבק ציוני………………….178
בעיות הביטחון והתגוננות…………..188
ביטחון וצבא…………………………..201
חוקה או חוקים……………………….214
ייחוד וייעוד……………………………230
בעקבות דבורה……………………….266
זיקה לנצח ישראל……………………273
העלייה השנייה והנוער בימינו……..280
עם מזרח־תיכוני או עם־עולם………286
לישע העולים והשממה……………..291
משמעות הנגב……………………….300
מונחים וערכים……………………….305
עם עובד אקדמאי…………………….313
המדינה והמפלגה……………………329
ירושלים יהודים סביב לה…………..343
עלייה מארצות הרווחה……………..348

מפתח………………………………….356 https://bit.ly/3YZccUW

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added