< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: מדבר, אי, חומה (יעל זרובבל) [עברית, אנגלית / מודפס, מקוון]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3072222/

זרובבל, י’. מדבר, אי, חומה. קריית שדה-בקר: מכון בן-גוריון, התשפ”ג.

מִדבר, אי, חומה בוחן בראייה תרבותית־היסטורית רחבה את ריבוי המשמעויות המורכבות והמנוגדות של מרחב המדבר כאזור גאוגרפי וכנוף סמלי בתרבות העברית הלאומית ובחברה הישראלית.

מתחילת ההתיישבות בארץ ישראל, היה המדבר מושא היקסמות ומקור השראה לדמות היהודי החדש, הארץ־ישראלי, אך נתפס גם כאיום על היישוב, שראה עצמו כאי מוקף במדבר שיש להיאבק בו ולהתגונן מפניו.

לאחר 1948 המשיכו מעגלי שיח ועשייה שונים לבטא את ריבוי פניו ומשמעויותיו של המדבר – בשיח ההתיישבות, דימויו כסְפַר מאתגר ומוזנח, המשפיע גם על עיצוב מדיניות הממשלה באזור הנגב, ובכלל זה על היחס כלפי תושביו הבדואים. בתרבות הישראלית, המדינה כולה נתפסת כאי של קִדמה במזרח התיכון, הזקוק להגנה מן המרחב השומם שסביבו. בשיח הסביבתי, תנופת בניית היישוב נתפסת, דווקא, כמסכנת את המדבר ואת סביבתו האקולוגית. בשיח התיירות המדברית העכשווי, גישות מנוגדות אלה מתקיימות זו לצד זו תוך התעלמות מהסתירות ביניהן.

חקר המדבר כנוף סמלי מעניין במיוחד, בהקשר של החזון הלאומי של התנועה הציונית והשפעתה על התוויית פעולות המתיישבים, מוסדות ההתיישבות ומדינת ישראל. להבדיל מ’הקוד המרחבי’ של החברה היהודית הציונית בארץ, בו המרחב המדברי הוא רקע להתישבות, ספר זה מעמיד את המדבר במרכז דיונו.

תוכן עניינים:
פתח דבר……………………………………………………..9
מבוא…………………………………………………………..13

חלק ראשון המדבר נוסף סמלי
פרק 1 המדבר כמטפורה היסטורית……………………..25
המדבר ויציאת מצרים………………………………25
מדבר וגלות…………………………………………..33
התיישבוות וגאולה……………………………………40

פרק 2 קסם המדבר……………………………………….49
‘לבי במזרח’………………………………………..49
החיפוש אחר הזהות הילידית…………………..51
‘הבדואי העברי’……………………………………56
פולקלור מדברי…………………………………….67
המזרח כבית?……………………………………..71

פרק 3 המדבר בשיח ההתיישבות……………………….82
התיישבות וקדמה………………………………….83
מדבר, נווה מדבר ואי……………………………..94
נופים ממוגדרים……………………………………102
ההתיישבות כמאבק……………………………….108

חלק שני הנגב – מגמות מנוגדות
פרק 4 הנגב בשיח ההתיישבות…………………………..119
המדבר – ספר פנימי………………………………..119
נקודות על המפה……………………………………137
בין ספר לפריפריה………………………………….146
המתיישבים החדשים……………………………….152

פרק 5 הבדואים הנגב……………………………………..166
גלות בבית………………………………………….167
בין עיר ל’פזורה’……………………………………170
‘הדרום הפרוע’……………………………………..183

פרק 6 נופי בראשית: השיח הסביבתי…………………..194
מבט חדש על ה’שממה’……………………………194
‘פח הזבל’ של המדינה…………………………….201
המרחב הפתוח האחרון…………………………..208

פרק 7 המדבר בשיח התיירות…………………………….216
דימויי המדבר ותיירות הפנאי…………………….216
ארכיאולוגיה ומורשת………………………………233
אירוח בדואי…………………………………………243

אחרית דבר……………………………………………………254
מרחב, נוף סמלי, זיכרון……………………………254
מדבר, אי, חומה…………………………………….257

רשימת מקורות……………………………………………….271

רשימת התמונות……………………………………………..334

מפתח………………………………………………………….336

 

 

https://did.li/https-sifrut-co-il-product-midbar-homa

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added