< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: לא איש בשורה- מסירת בשורה מרה במגזר האזרחי (רונית שלו, אתי אבלין, עמירם רביב) [עברית / מודפס]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3072100/

שלו. ר., אבלין. א., רביב. ע. ערכים, (2023), לא איש בשורה, מסירת בשורה מרה במגזר האזרחי. פרדס הוצאה לאור.

במדינת ישראל מתפתח בשנים האחרונות תחום האבל, השכול וחקר האובדן והתגובות של המשפחות השכולות. אנשי מקצוע שונים בארגונים ובמשרדי הממשלה מתמודדים מדי יום עם הצורך למסור בשורה מרה. משרד הרווחה למשל, נותן מענה טיפולי למשפחות שכולות באמצעות תוכנית הסיוע למשפחות שכולות מתאונות דרכים, רצח והתאבדות. חלק ממפעילי התוכנית הזו הם צוותי הבשורה המרה: עובדי הרשויות המקומיות (בעיקר עובדות סוציאליות), שחוברים לקציני משטרה ומוסרים למשפחות את ההודעה המרה על אודות המוות שפקד את יקירם, ומלווים אותם בשעות הראשונות.  מגפת הקורונה, שגבתה מספר מתים רב בישראל, הגבירה את הצורך של משרד הבריאות לבדוק את הסוגיה ולהמליץ באופן מקצועי על הדרך שבה מומלץ לרופאים למסור בשורה מרה. גם משרד החינוך נותן את הדעת בתחומים שונים כמו הודעות לילדים על מות בן משפחה, מקרי מוות בהתאבדות, צורך בהודעת מוות לילדים שבמשפחות אומנה, או הודעה לאנשים עם מוגבלות.  הספר כולל ספרות מקצועית עדכנית, שתסייע להכשרת המודיעים בארגונים השונים, תבהיר את מהות תפקידם ותתייחס למצבם בזמן ההודעה, לפניה ואחריה.

פרקי הספר מציגים דילמות מקצועיות ודרכי התמודדות במצבי אובדן ושכול תוך התייחסות לאוכלוסיות שונות ומגוונות, למשל ילדים ואנשים עם מגבלות. כמו כן עוסק הספר בתפקידם של רופאים וּוטרינרים בנושא ההודעה על מוות. הספר מיועד לאנשי מקצוע בתחום האבל והשכול בארגוני סיוע שונים, ומטרתו לשמש כלי עזר לעובדים במקצועות הסיוע והטיפול. כמו כן הוא נועד לשמש ספר לימוד והדרכה מעשית לסטודנטים במקצועות בריאות הנפש, החינוך, הרווחה ומדעי ההתנהגות, שכאנשי מקצוע עתידים רובם להתמודד עם נושאי אובדן ושכול, ולכן חשוב להכשירם לכך מבעוד מועד.

תוכן העניינים

סיפור בלי שם – רחלי פוקס משקובסקי

הקדמה

חלק ראשון: המודיע, התפקיד וההודעה — הלכה ומעשה

פרק ראשון: משני צדי הדלת – רונית שלו

פרק שני: חוללות עצמית של מודיעי הנפגעים: תיאור מחקר – רונית שלו, עמירם רביב ואלונה רביב

פרק שלישי: היבטים רגשיים וארגוניים בעבודת המודיעים — מהלכה למעשה – אתי אבלין

נספח: סיכום תכנים ונושאים שעלו בפגישות עם מודיעי נפגעים במגזר האזרחי אתי אבלין ועמירם רביב

חלק שני: מסירת הודעה בנסיבות שונות ובקרב אוכלוסיות שונות

פרק רביעי: עוד זה מדבר וזה בא: ההודעה המרה על התאבדות במשפחה – כרמית סלע ויוסי לוי בלז

נספח: התאבדות במשפחה — מה חשוב לדעת? דף מידע למודיעי בשורת התאבדות – יוסי לוי בלז וכרמית סלע

פרק חמישי: הם ממילא לא יבינו — מסירת בשורה מרה לאנשים עם מוגבלות: מבוגרים וילדים – רונית שלו

פרק שישי: מסירת בשורה מרה לילדים – רונית שלו ועמירם רביב

פרק שביעי: הודעה על מוות באומנה – רונית שלו וליאת ליפשיץ

חלק שלישי: התמודדות רופאים ורופאים וטרינרים עם מסירת הודעה

פרק שמיני: מסירת בשורה מרה — הפרספקטיבה הרפואית – אתי אבלין ויעקב אבלין

פרק תשיעי: ההודעה מנקודת המבט של הווטרינרים, והאבל על חיית מחמד – רונית שלו, עמירם רביב ושחר מלכה

חלק רביעי: המוות בספרות ובתנ"ך

פרק עשירי: מסירת הודעות על פי התנ"ך והמקורות – אתי אבלין

פרק אחד־עשר: התמודדות עם מוות דרך ספרות ילדים – עדנה כצנלסון

https://www.pardes.co.il/?id=showbook&catnum=978-965-541-180-5

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה