< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: צבא - פוליטיקה - אזרחות בעידן של משבר [בר אילן / מקוון 09/23] דדליין=13.6.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3052300/

Army - politics - citizenship in an era of crisis'

 

אגודת חוקרי צבא-חברה בישראל מזמינה הצעות לכנס השנתי החד יומי למחקרי צבא-חברה בישראל שיתקיים במרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים (מרכז בס"א) באוניברסיטת בר אילן
ביום ראשון, כ"ד באלול תשפ"ג, 10 לספטמבר 2023

הרוחות הסוערות בימים אלה מציבות אתגרים וסיכונים לא מבוטלים לטבע יחסי הגומלין בין צבא לחברה ומדינה בישראל. הכנס יוקדש לבחינת המשמעויות הנובעות מן התהליכים הנוכחיים, בהקשר תיאורטי ואמפירי רחב של חקר יחסי צבא חברה ובמגמה להשיא תרומה בעלת ערך להבנת מגמות ההתפתחות הצפויות.
הוועדה אקדמית של הכנס מבקשת הצעות לכנס 'צבא – פוליטיקה – אזרחות בעידן של משבר' אשר נושאיו יתמקדו בסוגיות של אזרחות, מחאה ודמוקרטיה בהקשר מודל הצבא, הפיקוח על הצבא, הנכונות לשרת ותפקיד הצבא במדינה הדמוקרטית.

ניתן להגיש הצעות בנושא הכנס כדלקמן:
• השתתפותם של בכירי צבא בהובלת מחאה ציבורית והשלכות התנהגות זאת על מודל הצבא ודימויו הא-פוליטי.
• משמעויות השימוש בסרבנות ככלי להשפעה ציבורית.
• תפקידם של הצבא ומוסדות הביטחון בהסדרת אלימות מתפרצת במסגרת מחאה ומרי אזרחי והשלכת מעורבות הצבא בהסדרת האלימות על מודל הצבא ועל תפקודו.
• הפיקוח על הצבא בעידן החלשת/ איון סמכות הבג"ץ.
• מתחים, פערים וקונפליקטים חברתיים ומעמדיים שהציפה המחאה הציבורית בנוגע להרכבו החברתי של הצבא והשפעתם על השליטה הפיקודית והמבצעית.
• הכרזת ״נבצרות״ והתהוות משבר חוקתי והשפעתם על פעולת הצבא במצבי מתח ביטחוני.
• תקשורת פוליטית ושיח הביטחון בעת הזו: סיקור המשבר הפוליטי, מסגורו וניהולו בקרב קהלים שונים.

על ההצעות לכלול את המרכיבים הבאים:
שם המחקר, שם המחבר, שיוך, כתובת דוא"ל ומספרי טלפון זמינים, תקציר כ 600 מילים.
את ההצעות יש לשלוח לדוא"ל: civil.military.studies@gmail.com עד ליום ג' 13 ליוני 2023
תשובות הוועדה האקדמית לבחינת ההצעות תימסרנה עד ליום ג' ה-11 ליולי 2023

כללי ההשתתפות בכנס:
כל משתתפי הכנס חייבים בדמי הרשמה לכנס וכן בחברות תקפה באגודת חוקרי צבא וחברה בישראל.
חבר/ת עמותה: (השתתפו ושילמו דמי השתתפות בכנס כנרת 2022) סגל אקדמי – 50 ₪, סטודנט/ית – 25 ₪.
אינו/ה חבר/ת עמותה: סגל אקדמי – 150 ₪, סטודנט/ית – 50 ₪

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה