< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: מורשת האימהות: לקראת עולם אחר - מעבר לפטריארכיה, קפיטליזם ועליונות המערב (אראלה שדמי) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3042002/

שדמי, אראלה (2023). מורשת האימהות: לקראת עולם אחר – מעבר לפטריארכיה, קפיטליזם ועליונות המערב. חיפה: פרדס.

מול המצב המשברי שמולו אנו עומדים הספר מציע פרדיגמה אלטרנטיבית על בסיס כלכלת הנתינה, לימודים מורארכאליים מודרניים וידע ילידי המשלבת נתינה, קשרי גומלין, קהילתיות ומקומיות, אינדיבידואליזם מכבד, כלכלת הקיום, איזון ואחריות, רוחניות וקדושה והרמוניה. זו אינה השקפה אוטופית אלא דרך לדמיין חזון שינחה את האקטיביזם והחשיבה.שימוש בתפיסת עולם זו מוביל להבנה מחודשת של מושגים כגון אימהות, משפחה, אקטיביזם, טרנס־הומניזם, שלום, מיניות, זהות ושייכות – המפורטים בחלק ב של הספר.. תוך מודעות למלכודות שבדרך, הספר מציע דרכים למימוש השקפת עולם זו במערב המפורטים בחלק ג של הספר.

 

תוכן העניינים

הקדמה 11

מבוא 15
עידן הנשים 15
המהומה הנוכחית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
ההתנגדות ומדוע אינה מספיקה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
החלופה האימהית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
REMATRIATION השיבה לאימהות: כמה הערות על מתודולוגיה . .33

חלק ראשון — למידה מאימהות ומילידים 39
פרק ראשון — המורות האימהיות שלי 41
ידע/השקפות עולם ילידיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
פרק שני — השקפת העולם של נתינה מטריארכלית 65
אבני היסוד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

חלק שני — משמעויות, השלכות ויישומים 79
מבוא: יישום ולמידה מהשקפת העולם של נתינה מטריארכלית . . . .79
פרק שלישי — מסגור מחדש של אימהות 85
המשפחה הגרעינית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
אימהות, אורבניזם וקהילה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
אימהות ועבודה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
התנועה למען אי־ילודה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
שקיפות עקרת בית ואימהות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
היגיון האם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
פרק רביעי — מסגור מחדש של המשפחה — בניית הקומונה מחדש:
כמה מחשבות על הקומונה החדשה ומקומיות בישראל 103
המשמעות והדפוסים של השינוי. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
הקומונה: משפחה חלופית אפשרית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
אורבניזם. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
לוקליזציה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
קומונות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
המשפחה הקהילתית )או הקהילה המשפחתית( . . . . . . . . . . . . . .121
פרק חמישי — אלימות וביטחון: מפרקטלים של אלימות לרווחה
בטוחה ולהגנה 125
כמה אפשרויות להמשגה? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
רווחה בטוחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
פרק שישי — דרך השפע: שפע, מחסור ונתינת מתנות 137
דרך השפע . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
שני מודלים כלכליים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
יצירת מחסור. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
ניכוס מחדש של שפע באמצעות כלכלת המתנות האימהיות . . . . .151
אתיקה של מתנה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
מעין סיכום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
פרק שביעי — הגוף חוזר שוב: פמיניזם של שוויון, פוסט־מגדריזם
וטרנס־הומניזם מאותגרים 163
אנטי־אנטי־מהותנות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
הבעייתיות של הטרנס־הומניזם. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
תגובה לטרנס־הומניזם. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
דרך האם, ההיגיון של האם. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
פרק שמיני — האקטיביזם הטרנספורמטיבי החדש: שינוי
העולם מלמטה 183
תנועת ההתנגדות האלמונית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
בניית חלופות מלמטה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
דוגמאות לקומונה בישראל. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
פוסט־פוסטמודרניזם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
משמעות האקטיביזם הטרנספורמטיבי החדש . . . . . . . . . . . . . . .203
מילה על זהות ושייכות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
בחזרה לאקטיביזם הטרנספורמטיבי החדש . . . . . . . . . . . . . . . . .208
לקראת העידן הפמיניסטי־ילידי. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
פרק תשיעי — בניית שלום: הצעה לשלום במזרח התיכון
)ובמקומות אחרים( 215
הבנה מחדש של אלימות ומלחמה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
חלופת השלום האימהית. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
אוטונומיה לא טריטוריאלית: הדוגמאות לריבוי אוטונומיות
בבוליביה והמדינה הקהילתית של ונצואלה . . . . . . . . . . . . . . . . .226
המתווה: ישראל/פלסטין של שלום ואיזון. . . . . . . . . . . . . . . . . .229
מסקנה: הדרך לשלום. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
פרק עשירי — מין, מיניות וזהות מינית: כמה הערות 239
פרק אחד־עשרה — מקום בטוח לנשים 245

חלק שלישי — המעבר 249
חיבור בין חשיבה ילידית לחשיבה מערבית . . . . . . . . . . . . . . . . .252
המורכבות של טרנספורמציה מהפכנית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256
קשיים בבניית הסולידריות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258
קידום מעבר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
בניין הסולידריות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
סיפורים אלטרנטיביים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279

חברשימת מקורות 295
תודות

This book addresses the multidimensional crisis facing western civilization and offers an alternative, innovative approach ‒ the Mother Logic as the basis for a counter-revolution to the western patriarchal order. This analysis comprises three parts: the profound failure of western civilization, rooted in the patriarchal rejection of the maternal and reflected in its system of wars and perception of nature as dead matter; the perspectives of women, particularly mothers, as an alternative human logic ‒ matriarchy as a more viable an alternative social, political, and economic order; and the need for profound, comprehensive, and deep-seated change.

Drawing upon feminist thought, the maternal gift economy, the wisdom of indigenous nations, and modern matriarchal studies, and using the methodology of rematriation ‒ reclaiming the ways and knowledge of the maternal legacy ‒ this book offers an alternative paradigm that integrates a culture of giving, communitism and localism, respectful individualism, a subsistence economy, balance, spirituality, and harmony. As set out in the introduction, this is not a utopian fantasy, but a path toward imagining a vision that can guide transformative thinking and activism.

The vision elucidated in this book leads to a re-understanding of concepts such as motherhood, family, activism, transhumanism, peace, sexuality, identity, and belonging. While fully recognizing the obstacles, the author offers a path toward realization of this vision in western society.

https://www.pardes.co.il/?id=showbook&catnum=978-965-541-145-4

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה