< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / לכנס: הכנס הארצי השנתי ה-46 של האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ"א) [חיפה 04/23] דדליין=11.12.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2110700/

הכנס הארצי השנתי ה-46 של האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ"א(

יתקיים באוניברסיטת חיפה ביום חמישי, ה-27 באפריל 2023

חוקרות וחוקרים מכל תחומי חקר המזרח התיכון, האסלאם והשפות המזרח-תיכוניות, ללא הגבלת דיסציפלינה, זמן ומרחב, מוזמנים לשלוח הצעות להרצאות בנות כעשרים דקות על מחקר חדש (שהושלם או הנמצא בעיצומו). תינתן עדיפות להצעות של מושב שלם.
הצעות מכל תחומי המחקר תתקבלנה בברכה, אך אנו שואפים ליצור איזון בין תקופות, מרחבים וסוגיות. כמו כן, אנו מעודדים מחקרים השוואתיים ומחקרים המשתמשים במתודולוגיות חדשניות.

על כל הצעה לכלול תיאור קצר של הטענה המרכזית, שיטות המחקר ומקורותיו, שלא יעלה על 300 מילים. הצעות למושב שלם תיפתחנה בהסבר של רציונל המושב שלא יעלה על 150 מילים ופירוט ממוספר של הדוברים ונושאי ההרצאות. מספר משתתפים במושב מוצע יעמוד על שלושה.

את ההצעה יש לשלוח כצרופה למייל meisai1949@gmail.com ובה לציין מעמד אקדמי ושיוך מוסדי.

על מגישי ההצעות להרצאות בכנס להיות חברים רשומים באילמ"א או להירשם עם הגשת ההצעה.

מועד אחרון לשליחת הצעות: 11 בדצמבר 2022

https://docs.google.com/document/d/18_izVsInmcRjETRxcOZ20hrjSoFH_ozA/edit?usp=sharing&ouid=102225022802628467156&rtpof=true&sd=true

מפרסם ההודעה
איתן ישי - מנהל האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ"א) Eitan Ishai -Manager of MEISAI meisai1949@gmail.com 0524654520
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה