< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // כנס: הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה: פוליטיקה ודמוקרטיה בעידן של תמורות גורליות [אונ ת"א / ת"א 02/23] דדליין=17.11.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2102901/

השנים האחרונות מאופיינות בשינויים דרמטיים שמתרחשים במגוון תחומים, בכללם צמיחת עולם הסייבר והרשתות חברתיות והשימוש ב״ביג דאטה״, משברים כלכליים חריפים וצמיחת כלכלת ההייטק, והתרחבותם של פערים חברתיים ישנים וחדשים. במקביל מתרחשים שינויים מוסדיים הנוגעים בבסיס יכולתן של דמוקרטיות לשרוד, כמו בתי משפט שעצמאותם נפגעת, חוקות
המשתנות תדיר ומפלגות העוברות פרסונליזציה ריכוזית.
שינויים אלו מביאים לניסוח מחדש של הנושאים והשאלות שעומדים על סדר היום הפוליטי והציבורי ברמה המקומית והעולמית, ומאתגרים את האופן שבו מתפקדות מדינות, ממשלות, מפלגות, מערכות משפט, קבוצות אינטרס ויחידות פוליטיות וממשליות אחרות. הם מערערים גם על עצם התפקוד של משטרים דמוקרטיים ועל מקומם במערכת הבינלאומית המסורתית.
מטרת הכנס תהיה לבחון תיאורטית, אמפירית ונורמטיבית את מהותם של השינויים האלו ובייחוד את משמעותם עבור המשך התפקוד של המוסדות הפוליטיים במדינות דמוקרטיות, דרך כל תתי-התחומים השונים של מדע המדינה: פוליטיקה השוואתית, מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית, יחסים בינלאומיים, פוליטיקה ישראלית, מחשבה
מדינית ועוד. ניתן להגיש הצעות למאמרים ופאנלים בקישור המצ״ב.

https://form.123formbuilder.com/6276031/form

מפרסם ההודעה
מעוז רוזנטל mrosenthal@idc.ac.il מרצה בכיר, בית-ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, אוניברסיטת רייכמן
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה