< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס השמונה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס [הפתוחה / רעננה 02/23] דדליין=31.10.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2101600/

קול קורא להגשת מאמרים

המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה מזמין הגשת הצעות להרצאות, לפוסטרים ולפאנלים לכנס השמונה-עשר, שיתקיים ב-21 בפברואר 2023.
חדשנות טכנולוגית היא אחד האתגרים הגדולים ביותר העומדים בפני מקבלי החלטות בתחום החינוך וחוקרים של תהליכי למידה. אנו עדים לחידושים טכנולוגיים המאומצים על ידי חלקים גדולים בציבור, אך נדרשים מחקרים רבים כדי לבחון את יעילות שילובם בהוראה, בהדרכה, בלמידה ובניהול למידה. הכנס מיועד לחוקרים, לסטודנטים ולאנשי מקצוע בתחומי טכנולוגיות הלמידה בפרט והחדשנות הטכנולוגית בכלל

מטרת הכנס
הכנס נועד לשמש במה להצגת מחקרים העוסקים בטכנולוגיות למידה ובחדשנות טכנולוגית, להוות זירת מפגש לדיון, להצגת עבודות ולהחלפת דעות, ולתרום לגיבושה של קהילת חוקרים בתחומי החדשנות וטכנולוגיות הלמידה בישראל.

ההצעות יכללו: הצגת מחקרים אמפיריים, כמותיים ואיכותניים כאחד, דיווחים על בחינת הצלחות או כישלונות בתחום של יישום חדשנות טכנולוגית בלמידה, בהוראה ובהדרכה, חקר תהליכים פסיכולוגיים שונים הקשורים לחדשנות בטכנולוגיות למידה, הוראה וחינוך. ניתן להגיש גם הצעות להצגת מחקרים תיאורטיים.

המועד האחרון למשלוח הצעות הוא 31 באוקטובר 2022.

אפשר לעיין במאמרים ולצפות במצגות ובהקלטות מכנסי צ’ייס הקודמים באתר המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה.

הנחיות להגשת הצעות
כנס צ’ייס 2023 מזמין הגשות מארבעה סוגים: מאמר מלא, מאמר קצר, פוסטר ופאנל. ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.

לוח זמנים
מועד אחרון להגשת מאמרים: 31.10.2022
משלוח הודעות על קבלת מאמר להצגה בכנס: 1.12.2022
הגשת נוסח סופי של המאמרים לספר הכנס: 15.12.2022
כנס צ’ייס השבעה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה: 21.2.2023

נושאי הכנס:
הכנס עוסק בנושאים הבאים, אך תישקל קבלת הצעות להצגת מחקרים שעוסקים בנושאים קשורים שאינם מופיעים ברשימה:
בחינה אמפירית של תרומת מודלים פדגוגיים, כלים וסביבות דיגיטליות להוראה וללמידה
חקר היבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות
חקר של שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך ובמוסדות להשכלה גבוהה בישראל
תהליכי למידה, הוראה/הדרכה והערכה בעת חירום (כדוגמת הקורונה)
טכנולוגיות למידה וצמצום פערים חברתיים
למידה לאורך החיים (Lifelong learning)
טכנולוגיות למידה לקידום אנשים עם צרכים מיוחדים
למידה פתוחה, השכלה פתוחה ומשאבי למידה פתוחים
למידה, הוראה והערכה בקורסים מקוונים
היבטים קוגניטיביים, רגשיים וחברתייםבהוראה-למידה מקוונת והיברידית
התמודדות של מערכות חינוכיות עם בריונות ברשת והתנהגויות של התמכרות ברשת
חדשנות בהדרכה ובלמידה בארגונים ובתעשייה
משחקים דיגיטליים ומציאות מדומה ורבודה כסביבות למידה
מרחבי למידה אימרסיביים
רובוטיקה ומייקריות לקידום תהליכי הוראה ולמידה
בינה מלאכותית (AI) בחינוך
אנליטיקות למידה (Learning analytics)
קבלת החלטות בלמידה בסביבות דיגיטליות ברמת המורה, בית הספר או קובעי המדיניות
חקר השיח בתחומי טכנולוגיות למידה וחדשנות
היבטים חברתיים ורגשיים של אינטראקציה בין לומדים לבין עצמם, ובין לומדים וסגל הוראה
חקר האינטראקציה בין אדם למחשב
טכנולוגיות למידה לקידום קיימות (sustainability), יזמות חברתית ומיקור המונים (crowdsourcing)
רשתות חברתיות לקידום הלמידה וההוראה
היבטים כלכליים, ארגוניים, חוקיים ואתיים של שילוב טכנולוגיות למידה
אימוץ טכנולוגיות חדשניות בארגונים: מודלים תאורטיים ומחקרי שטח
מדידת הערך המוסף של טכנולוגיות חדשות ושל ניהול מידע בארגונים ובמוסדות
ניהול חדשנות
התנגדויות לאימוץ טכנולוגיות חדשות בארגונים ובמוסדות

שימו לב! קבלה לכנס כהרצאה, הרצאה קצרה, פוסטר או פאנל מחייבת הרשמה (ותשלום)

https://www.openu.ac.il/innovation/chais2023/pages/Voice_calls_for_article_s.aspx

 

Message publisher
איל רבין eyal.rabin@gmail.com
Full address
האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה, רעננה, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added