< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: לא לבדד: מדיניות החוץ של ישראל (אורי ביאלר) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2100202/

אורי ביאלר, לא לבדד: מדיניות החוץ של ישראל, מדרשת בן־גוריון: מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב תשפ״ב.

ההיסטוריה של מדיניות החוץ של ישראל היא תחום עיון אקדמי חדש, בין היתר בשל היצמדות מערכתית לדפוסי סודיות, שמשפיעים עד היום על היקפו ועל טיבו של החומר ההיסטורי המדיני שנחשף לעיון הציבור. בשנות התשעים של המאה הקודמת החלו להשתחרר חומרים משנותיה הראשונות של המדינה, ומדיניות החוץ של ישראל החלה להיחקר ביסודיות. ספרו של ביאלר מתַכלל את הספרות המחקרית הקיימת ופורס יריעה כרונולוגית רחבה, שטרם הוצגה כמותה. היא מתחילה במאה התשע עשרה, בשורשיה ההיסטוריים של מדיניות החוץ של ישראל, ומסתיימת בהסכמי אוסלו, בשנת 1993.

אורי ביאלר מניח בספר זה יסודות להבנת מרכיבים חשובים במדיניות החוץ של ישראל, מנתח אותה, על היבטיה והקשריה השונים, וממזג את קורותיה של המדינה לכלל סיפור אחד. הספר ראה אור לראשונה באנגלית, בהוצאת הספרים של אוניברסיטת אינדיאנה, ומובא בזאת בפני הקורא העברי.

 

https://bgri-press.bgu.ac.il/cgi-webaxy/item?255

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה