< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // אסופת מאמרים: שאר רוח: מאמרים במדעי הרוח והאמנויות ובהוראתם (אסנת זינגר) [עברית]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2041010/

זינגר, אסנת (עורכת), שאר רוח: מאמרים במדעי הרוח והאמנויות ובהוראתם, תל אביב: הוצאת רסלינג, 2022

 

תוכן העניינים של הספר.

א) אסנת זינגר, “דבר העורכת”
ב) שער הרוח
שי פרוגל, “על מדעי הרוח ורב תחומיות: שיחות עם פרופ’ מנחם ברינקר”.
שי פרוגל , “‘המדע החלש’: הרוח והמדעים”.
ג) שער הספרות הקלאסית והמקרא
מעין מזור, ” דמותה רבת-הפנים של מדיאה”.
שחם גבע, “אות קין – מושג נע ונד”.
אסנת זינגר, “‘צפנת פענח’ – נאום יהודה (בראשית מד 34-18) מנקודת מבט מפתיעה הנתמכת בספרות המדרש וביצירתו של תומאס מאן ‘יוסף ואחיו'”.
חיים חיון, “אלישע והגרזן בירדן (מלכים ב ו 7-1): מקרא ומדרש בו”.
ד) שער הספרות המודרנית
אמנון יובל, “הגיבור הספרותי כאנתרופולוג: בדיון, היסטוריה ומדע ב’בוג ז’רגל’ לוויקטור הוגו”.
אסנת בר-און, “זיכרון ופואטיקה ב’מקהלה הונגרית’ מאת יגאל שוורץ”.
ה) שער ההיסטוריה והוראתה וחינוך לשוני
איתן גינזברג, “עבודת הכפייה האינדיאנית בראי דיוני הוועידה הפרובינציאלית השלישית של הכנסייה המקסיקנית (1585)”.
שרית קופמן-שמחון, “לשאלת ההיררכיה בקורס רב-תחומי”.
דפנה יצחקי, “מי מפחד מרב-לשוניות? הצעה לבחינתה של מערכת חינוכית”.
ו) שער המוזיקה והאמנות החזותית
זכריה פלווין, ” ה’ארואיקה’: האמנם מפנה בחיבור המוזיקה של בטהובן?”.
מלכה בן-פשט, “האחד הנתחם בשניים, תבנית סימטרית בילטראלית:
בחינת מהותה בייצוגים קדומים ועתיקים ושאלת זיקתה לערכים בסיסיים בתרבות המערב”.
ז) על הכותבים

 

https://resling.co.il/product/%d7%a9%d7%90%d7%a8-%d7%a8%d7%95%d7%97/

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added