< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // גיליון כתב עת: מטקסט ספרותי לרומן גרפי. כתב העת הומור מקוון : כתב עת מדעי לחקר ההומור (פנינה רוזנברג וגליה שנברג) [עברית]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2022111/

גיליון כתב עת:

שמחים לבשר על יציאתו לאור של גיליון מספר 17 של כתב העת הומור מקוון: כתב עת מדעי לחקר ההומור

ד”ר פנינה רוזנברג וד”ר גליה שנברג

רוזנברג פ. ושנברג ד. (עורכות) . מטקסט ספרותי לרומן גרפי בתוך, הומור מקוון, כתב עת מדעי לחקר ההומור . גליון מס. 17 דצמבר 2022.

האגודה הישראלית לחקר ההומור

בפתח דברינו ברצוננו להודות לפרופ’ אריה סובר, העורך הראשי של “הומור מקוון” על שנתן לנו במה לדיון בתופעה שהולכת ומתפתחת של עיבוד חומרים ספרותיים, נרטיביים למדיום ההיברידי של הקומיקס, שבו חלקים ניכרים מהטקסטים המקוריים מובעים באמצעים ויזואליים. את שרשי העיבוד של יצירות ספרותיות לקומיקס ניתן לראות ביוזמתו של המו”ל הניו יורקי אלברט קנטר )Kanter )שפרסם ב-1941 את שלושת המוסקטרים כרומן גרפי, שהיה הראשון בסדרה יצירות קלסיות בקומיקס )Comics Classics ,)שהפכה ליצירות קלסיות מאויר ות )Illustrated Classics .)מטרת העיבודים הללו הי יתה לתווך בין יצירות המופת לבין הקוראים הצעירים. גם לאחר סיום הסדרה ובהמשך לרציונל שלה המשיכו וממשיכים לראות אור רומנים גרפיים המהווים עיבודים של ספרות מופת ונתפסים בעיקר כפרשנות איורית. בעשורים האחרונים של המאה ה-20 ,עם עליית קרנו של “הרומן הגרפי” שעסק בנושאים רציניים יותר, התעצם העניין ב עיבוד ספרות קנונית, כדי להציג לקהל מבוגר יותר תכנים מורכבים באמצעות אמנות חזותית נרטיבית. בגיליון זה ביקשנו לבדוק כיצד מתמודדות היצירות ההיברידיות המשלבות טקסט/תמונה “בהן מילים ותמונות הולכות יד ביד במטרה להעביר רעיון שאף אחד מהמרכיבים הללו לא יכול היה להעביר לבדו” )מקלאוד( עם הספרות הקנונית שפורסמה מלכתחילה כטקסט מילולי בלבד ומהי תרומת העיבוד ליצירת המקור.

 

http://www.israeli-humor-studies.org/page129.php

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added