< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: דלתיים סגורות לרווחה: אלימות שלטונית כלפי אימהות וילדים (אסתר הרצוג) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2021101/

הרצוג, אסתר. 2021. דלתיים סגורות לרווחה: אלימות שלטונית כלפי אמהות וילדים. חיפה: פרדס

הספר עוסק ביחסה של המדינה כלפי אימהות הנאבקות למניעת הוצאת ילדיהן מחזקתן. הוא בוחן תהליכים של הפקעת אימהות ואת האמצעים המופעלים על ידי מערכות הרווחה והמשפט במהלכם. בספר נחשפת עוצמת רשויות המדינה והיעדר מנגנוני פיקוח וביקורת משמעותיים על התנהלותן. מאבקיהם של פעילות וארגונים חברתיים לשינוי מדיניות ה'השמה החוץ ביתית' ולמען השקעת משאבים במשפחה ובקהילה, נהדפים בעזרת מנגנוני השלטון וארגונים הסמוכים לשולחנו.

הספר מבוסס על פעילות חברתית-פמיניסטית מזה כשלושה עשורים, בליווי אימהות במאבקיהן נגד הפקעת אימהותן. הוא מבוסס גם על מחקר מתמשך, המלווה בפעילות למען שינוי מדיניות הרווחה בסוגיית ילדים ונוער בסיכון'

 

https://www.facebook.com/IsrAnthro/posts/4361173014011242/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה