< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה [אונ חיפה & מקוון 05/22] דדליין=31.1.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2010110/

הוועד המנהל של האגודה מעודד הגשת הצעות לפאנלים מאורגנים בנוסף להצעות לפוסטרים והצגת מאמרים.

בפאנלים אחדים ניתן יהיה לשתף אורחים ואורחות מחו״ל באמצעות הזום.

כל ההצעות לכנס כפופות לשיפוט מקצועי שייערך על-ידי ועדת הכנס. הכנס יתקיים בעברית ובאנגלית.

את ההצעות בהיקף של כ-350 מילים יש להגיש עדליום 31.1.2022

את המאמרים יש להגיש באמצעות אתר הכנס עד ליום 4.5.2022

לצורך בירורים מוקדמים ניתן לפנות אל:

פרופסור גד ברזילי | נשיא האגודה הישראלית למדע המדינה | הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה |

gbarzilai@univ.haifa.ac.il

ד״ר רותם מילר-מור אטיאס | יו״ר וועדת הכנס | בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה | rotem.miller@poli.haifa.ac.il

בעשורים האחרונים מדינות הלאום המודרניות, ארגונים בינלאומיים, משטרים דמוקרטיים מבוססים ומשטרים אוטוריטריים כאחד, מתמודדים עם אתגרים רבים וביניהם מהפכת הנתונים, זכויות אדם, מלחמות וטרור, מגפות ואסונות אקלימיים. התמודדות זו מתאפיינת בקשיים הנובעים מאי וודאות ומחשש להתעצמותם של אתגרים אלה, כפי שמעיד לאחרונה גם המאבק במגפת הקורונה. הדבר מוביל לא פעם לניצול לרעה של קשיים אלה על ידי ממשלות ולפגיעה בזכויות אדם. פגיעה זאת בזכויות אדם האיצה במספר דמוקרטיות תהליכים קיימים של שחיקת הדמוקרטיה וגרמה לעלייתן של מפלגות פופוליסטיות. יתר על כן: ההגירה מהדרום אל הצפון הגלובלי וחשיבותה המעשית של פוליטיקת הזהויות בת זמננו, מוסיפות לקושי והעומס של המערכות השלטוניות, שכן אלה מתקשות להתמודד עם הלחצים לשינוי מחד גיסא,

ועם הרצון לשמר הירארכיות כוח קיימות מאידך גיסא.

לנוכח מגמות עולמיות אלה בכלל והמגמות הישראליות בפרט, החליט הוועד המנהל של האגודה הישראלית למדע המדינה, כי הכנס הקרוב יבחן את יכולותיו של הממשל הדמוקרטי בעולם להתמודד עם אתגרים אלה ואת האפשרויות המשטריות,

הפוליטיות, החוקתיות והחברתיות להתמודדות מולם.

https://form.123formbuilder.com/6041111/form

 

Message publisher
מעוז רוזנטל mrosenthal@idc.ac.il מרצה בכיר, בית-ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, אוניברסיטת רייכמן
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added