< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: ספר יצירה: בין הינדואיזם לקבלה (שמר אריאלי) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1082801/

ש' אריאלי, ספר יצירה: בין הינדואיזם לקבלה, הוצאת כרמל, ירושלים 2021

בספר זה מציג המחבר גילוי טקסטואלי, המבקש לפתור את חידת ספר יצירה; עד היום ניטשת עליו מחלוקת בין החוקרים לגבי אופיו, למקום חבורו ולזמן בו נתחבר. המחבר מציג טקסט מהספרות האופנישדית, שנקרא מייטרי אופנישד, המקביל לכתוב בתורת ספר יצירה, המפענח את אופיו המדיטטיבי של ספר יצירה. כמו כן המחבר עומד על מקורם של מונחים סתומים בספר יצירה, כגון “ספירה” – כינוי שהפך רווח בספרות הקבלה לכל אחת מעשר המידות המתגלות בממד האלוהי – שמקורה בפילוסופיה ההודית סאנקהיה. המחבר משער שהספר נכתב בחוג יהודי אקסקלוסיבי, כת התיראפויטים במצרים, מקום מפגש של יהודים עם התרבות ההודית, במאות האחרונות לפני הספירה. חוג שהשיטה המדיטטיבית מהמזרח הרחוק הייתה לו ללִוְיַת חֵן בהערצתו את אלוהיו, אלוהי ישראל.

 https://carmelph.co.il/book/sefer-yetzirah/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה