< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: גוי קדוש: תנ"ך ולאומיות בעידן המודרני (עפרי אילני ואבנר בן-עמוס) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1072202/

עפרי אילני ואבנר בן-עמוס, עורכים, גוי קדוש: תנך ולאומיות בעידן המודרני, ירושלים, הוצאת כרמל, 2021.

הלאומיות המודרנית שאבה השראה ממגוון של מיתוסים, חיבורים ויצירות, אך אין טקסט שמהדהד במחשבה, בשיח ובפרקטיקה הלאומית כמו התנ”ך. גם בעידן המזוהה עם מהפכות ואידאולוגיות חילוניות, התנ”ך נוכח בהתמדה בשפה הפוליטית המודרנית – בפרט בכינונן של זהויות קולקטיביות ותודעה של “עם נבחר”. קובץ המאמרים גוי קדוש: תנ”ך ולאומיות בעידן המודרני מוסיף נדבך מחקרי חשוב על אודות הקשר בין התנ”ך והלאומיות, זאת מתוך גישה ייחודית המבליטה את חיוניותו של התנ”ך גם בעת החדשה המאוחרת. הוא משלב בין הפרספקטיבה העולמית לבין המקרה הציוני וכך מאפשר להתבונן בזה האחרון כעל ניסיון נוסף, אחד מיני רבים, להציב את הלאום המודרני על אדני טקסט עתיק יומין, ולמצוא בו הצדקות לפעולה פוליטית עכשוית. המסקנה העולה מן המאמרים היא כי גם הזהות המודרנית ביותר אינה יכולה לכונן את עצמה כנטולת עבר.

העורכים:

ד”ר עפרי אילני הוא היסטוריון, עמית פולנסקי במכון ון-ליר בירושלים. תחומי המחקר שלו הם היסטוריה של הרעיונות, היסטוריה של המיניות ומחשבה סביבתית. כותב את הטור “תחת השמש” במוסף הארץ.

פרופ’ (אמריטוס) אבנר בן-עמוס הוא היסטוריון של החינוך באוניברסיטת תל-אביב. תחומי המחקר שלו הם עיצוב הזיכרון הקולקטיבי וגיבוש תודעה לאומית בצרפת המודרנית וישראל.

ציור העטיפה: אפרים משה ליליין, משה על הר סיני, איור לספר שמות, 1908, הדפס אבן, אוסף מוזיאון ישראל, ירושלים.

תוכן העניינים:

מבוא, עפרי אילני ואבנר בן־עמוס 9

חלק ראשון: תנ”ך ולאומיות בעול ם 27
חגי ארליך, מעמוד־ציון לאריה־יהודה: התנ”ך והזהות הלאומית האתיופית 29
עפרי אילני, תאולוגיה של בחירה לאומית: ריאקציה תנ”כית והתעוררות פרוטסנטנטית בגרמניה אחרי המהפכה הצרפתית 44
ערן שלו, “להחיות, לחדש ולקומם”: אררט של מרדכי נוח ומגבלות הדמיון המקראי ברפובליקה האמריקנית המוקדמת 66
אלי אושרוב, פלשתים עלייך פלסטין: גויי הים במחשבתם של ההיסטוריונים הפלסטינים הראשונים 88

חלק שני: תנ”ך ולאומיות בישראל: חינוך ותרבות 117
יאיר אור, האופציה התנ”כית בתחיית השפה העברית 119
אורנה ועדיה, ייצוג הגבולות המקראיים במפות ארץ ישראל בספרי הלימוד בשנים 1967-1903 : בין תאולוגיה והיסטוריה 139
תמר למפרום, חזון הנביאים במערכת החינוך בישראל: מנכס לנטל 168
יעל זרובבל, החזרה אל התנ”ך: הטיול וזיכרון העבר בשיח התיירותי בישראל 192
טלי תמיר, קריאה לאומית / קריאה פרטית: אמנות ישראלית 220 ( קוראת תנ”ך ( 2001-1901

חלק שלישי: תנ”ך ולאומיות בישראל: השדה הפוליט י 259
רחל האברלוק, דור יהושע: כיבוש והארץ המובטחת 261
דוד אוחנה ולירן גורדון, אוטופיות רסטורטיביות: המתנחלים והתנ”ך 288
מיכאל פייגה, תנ”ך, ארכאולוגיה וגיבוש תודעה היסטורית בקרב המתנחלים ביהודה ושומרון 312
יוספה רז, “ושבו בנים לגבולם”: בני רחל והלא מודע הפוליטי של ה(נאו)ציונות 332

המשתתפים 355
מפתחות 361
מפתח מקורות תנ”כיים וחוץ תנ”כיים 361
מפתח שמות תנ”כיים 362
מפתח שמות 364
מפתח עניינים, מקומות ואתרים 371

 

https://carmelph.co.il/book/sacred-people/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה