< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: רב הנסתר על הגלוי-הנזירות הקתולית לטינית בארץ ישראל בעת החדשה (משה מעוז) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1071501/

משה מעוז, רב הנסתר על הגלוי, הוצאת גמא, תל אביב 2018

הספר מבוסס על עבודה לתואר דוקטור בנושא, סוקר לעומק את תולדות כניסת מסדרי הנזורה הקתולית לטינית בעת החדשה לארץ ישראל, סוקר 33 מסדרי נזירות ונזירים בהווייתם והתהוותם, תרומתם לעיצוב נופי הגיאוגרפיה הקדושה, מקומם במערך הקתולי לטיני והנוצרי ככלל, תרומתם ויחסי הגומלין עם סביבתם ,המחקר עד 1914.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה