< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: חזבאללה והגמוניית המקאומה (עבד אלקאדר כנאענה) [עברית]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1061912/

כנאענה, עבד אלקאדר. חזבאללה והגמוניית המקאומה. ירושלים: הוצאת ספרים ע״ש י״ל מאגנס האוניברסיטה העברית, 2021

חזבאללה והגמוניית המקאוומה אינו ניסיון לסכם את ההיסטוריה של חזבאללה ואינו מתאר את כל הצמתים ההיסטוריים שהארגון עמד בהם בלבנון, אף על פי שהספר אכן דן בחלק מהם. המחבר בוחן את חזבאללה במשקפיים תיאורטיים ופוליטיים שונים מאלה שחוקרים בעולם ובישראל רגילים להשתמש בהם.

 

עבד אלקאדר כנאענה משתמש בכלים תיאורטיים שפיתח הוגה הדעות האיטלקי אנטוניו גראמשי, שנכלא ומת בכלא הפאשיסטי, כדי להבין את התפתחות המערכת הפוליטית הלבנונית בכלל והתפתחות פרויקט ההתנגדות (המקאוומה) בפרט. בעקבותיו מנסה המחבר לבחון את ההתנגדות כנקודת מפגש בין הזרמים השונים שפועלים בלבנון ולתפוס את הפיכת ההתנגדות מפעולה צבאית להגמוניה שמקיפה את כל צדדי החיים, ולא רק את התרבות במובנה הצר.

 

הספר שוזר את ההתפתחות ההיסטורית של המערכת הפוליטית הלבנונית יחד עם ההתפתחות רבת השנים של המחשבה הפוליטית השיעית הרדיקלית באזור המזרח התיכון כולו, בדגש על השפעת המחשבה החילונית והמהפכנית השמאלית על המחשבה הרדיקלית השיעית בכלל ועל זו של חזבאללה בפרט. בין השאר נסקרים בספר ה”מכניזמים ההגמוניים” השונים שבאמצעותם משליט חזבאללה את ההגמוניה שלו על לבנון. הגמוניה זו אינה תוצאה (רק) של כפייה בכוח, אלא גם (ובעיקר) של השלטת שיח ההתנגדות על הזירה הלבנונית והאזורית בכלל.

 

https://www.magnespress.co.il/book/%D7%97%D7%96%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94-7151

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added