< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: ר' משה בן נחמן - ביוגרפיה אינטלקטואלית (עודד ישראלי) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1011001/

ישראלי עודד, ר' משה בן נחמן: ביוגרפיה אינטלקטואלית, ירושלים תשפ"א

ר' משה בן נחמן (1267-1194 לערך) – רב, פרשן, מקובל ומנהיג ציבור, היה מן הדמויות הבולטות והמשפיעות בימי הביניים. יצירותיו המגוונות מתכתבות עם תולדות הקהילות היהודיות במערב אירופה במאה השלוש-עשרה ובעיקר עם תולדות חייו. את הסיפור הזה מבקש הספר שלפנינו לספר. כיצד התגבשה הגותו של רמב"ן ומה היו מקורות ההשראה שלה? באיזה פרק של חייו הופיעה בעולמו הקבלה? איזו סיבה עשויה הייתה להביא אותו לצאת בשנות החמישים של חייו למסע ארוך ומפותל של כתיבת פירוש סדור ומקיף לתורה? איזה חותם הטביעו על עולמו הדתי אירועים כמו ויכוח ברצלונה שהוא נטל בו חלק או עלייתו לארץ ישראל? תוך כדי מעקב אחר סיפור חיי היצירה של רמב"ן לפרקיה השונים נמתחים כאן קווים לתפיסתו הדתית ולדרך התהוותה. לעיני הקוראים נגללת כאן מגילת חייו של רמב"ן ומוצעת נקודת מבט חדשה להבנת האיש ויצירתו, על הקשריה ההיסטוריים, הדתיים והאינטלקטואליים.

תוכן העניינים:
פתח דבר
מבוא
פרק ראשון: רמב"ן – זמנו ומקומו
פרק שני: ראשית ביכורים – היצירה התלמודית-ההלכתית
פרק שלישי: בעין הסערה – פולמוס הרמב"ם וראשית היצירה ההגותית
פרק רביעי: על פרשת דרכים – ההתכנסות אל פירוש התורה: אפיונים ומגמות
פרק חמישי: מנגלה לנסתר – פירושי רמב"ן 'על דרך האמת'
פרק ששי: קבלת רמב"ן – התהוות, התגבשות, התחבטות
פרק שביעי: 'כוונת כל המצוות' – עבודת האלוהים ותכליתה בעולמו של רמב"ן.
פרק שמיני: בסבך הפולמוס היהודי-הנוצרי – וויכוח ברצלונה ומשנתו המשיחית של רמב"ן
פרק תשיעי: רמב"ן בארץ ישראל – יצירתו ועולמו הדתי באחרית ימיו
אחרית דבר
ביבליוגרפיה
מפתח עניינים
מפתח אישים ומקומות
מפתח מקורות

https://www.magnespress.co.il/book/%D7%A8'_%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%91%D7%9F_%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%9F-7107

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה