< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: "הדור של 1940" - מתאבדים וחולי נפש בחברה הישראלית (עודד היילברונר) [עברית]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1010901/

עודד היילברונר, ‘ “הדור של 1940” מתאבדים וחולי נפש בחברה הישראלית’, הוצאת כרמל, ירושלים, 2020

הספר שלפנינו חושף לראשונה את סיפורו הטראגי של “הדור של 1940”, ילידי וילדות שנות העשרים והשלושים של המאה הקודמת, שחוו כנערים ונערות ומאוחר יותר כבוגרים את המאורעות והזוועות של שנות הארבעים ותחילת שנות החמישים באירופה ובארץ ישראל. בצל הזוועות, המתחים, המועקות והמפגשים הרב תרבותיים של שנות הארבעים והחמישים החלו מאוחר יותר חלקים מאותו דור להתפרק נפשית. חלקם התאבדו וחלקם סבלו מחרדות וסיוטים, ומצאו את עצמם, מרצון ובכפיה, במוסדות אשפוז פסיכיאטריים.
הספר הוא היסטוריה חברתית ותרבותית של המתאבדים, חולי הנפש, חיי היום-יום במוסדות לחולי נפש ותגובת הציבור הישראלי כלפיהם. הוא מתמקד בפרק עלום יחסית באותה תקופה, ובכך תורם תרומה של ממש להיסטוריה של מדינת ישראל, הוא בוחן קבוצות חברתיות מושתקות שדרך היחס אליהן ניתן ללמוד על מידת הסובלנות של החברה הישראלית הצעירה ומוסדותיה. לבסוף, הוא מאיר לראשונה את הצד האפל של סיפור ההצלחה הישראלי בעשורים הראשונים לקיום המדינה.

תוכן העניינים
תודות 11
הקדמה 15
א. פתיחה: העשור השני – עידן הנורמליות הישראלית? 15
ב. מתודולוגיה ומקורות 24
פרק ראשון: גישות וכיווני מחקר על התאבדות ומחלות נפש 33
א. תיאוריות על התאבדו ת 33
1. הגישה הסוציולוגית והתיאוריה של דורקהיי ם 33
2. הגישות הפסיכולוגיו ת 36
3. הגישה התרבותי ת 37
ב. תיאוריות על מחלות נפש 39
1. הקשר בין התאבדות למחלות נפ ש 39
2. מחלות נפש וגורמים חיצוניי ם 40
3. שונות תרבותית ומצבים חברתיים 41
4. רקע תרבותי וטיפול נפש י 43
5. טראומות מאוחרו ת 45
פרק שני: מערכות בריאות הנפש ערב ולאחר הקמת המדינה –
סקירה היסטורית 49
א. מערכת בריאות הנפש עד הקמת המדינ ה 49
ב. כינון מערכת האשפוז הפסיכיאטרי – העשור הראשון 50
ג. שינויים במהלך העשור השני 52
פרק שלישי: מתאבדים וחולי נפש: ממדי התופעות והפרופיל התרבותי 55
א. מתאבדים 55
1. בעיית המהימנות של נתונים סטטיסטיים על התאבדות בישרא ל 55
2. מגמות בשיעור המתאבדים בישראל 57
3. התפלגות המתאבדים לפי מגדר, מוצא וגי ל 58
ב. אוכלוסיית חולי הנפש ומאפייניה 61
1. ממדי האשפוז והתחלוא ה 62
2. מאפיינים של אוכלוסיית חולי הנפ ש 66
פרק רביעי: התקבלות מעשי ההתאבדות ומחלות הנפש
בציבוריות הישראלית 71
א. בין סנסציה לאחריות ציבורית: הדיון הציבורי בהתאבדויות 71
1. מאפייני הסיקור העיתונא י 71
2. ואדי רושמיה ורמות השבים: סיפורן של שת י
“התאבדויות קולקטיביות ” 77
3. “בארץ הזו אנשים אינם מאושרים” הדיון הציבורי בהתאבדויות 78
4. הביקורת על הסיקור העיתונאי וההחלטה למתן את הסיקו ר 80
5. ביטול האיסור על ניסיון התאבדות בחוק הישראל י 81
ב. הדיון הציבורי במחלות וחולי הנפש 82
1. הפרת הסדר הציבור י 82
2. חולי נפש, קבצנות ומומי ם 86
3. מטרד לשכני ם 87
4. “מכתבי משוגעים ” 88
5. חולי נפש כפושעים ואלימי ם 89
6. יחס המשפחות לחולי הנפ ש 91
7. חולי נפש כמקור לבוש ה 92
פרק חמישי: הטיפול בחולי הנפש 95
א. תיאוריה ומתודולוגי ה 95
ב.בתי חולים ציבוריים 97
1. חיי היום יום בבתי החולים – הקבל ה 97
2. התנאים בבתי החולי ם 98
3. ועדות ביקור ת 101
4. בית החולים לחולי נפש בעכ ו 102
5. ניסיונות לשפר את דימוי בתי החולים לחולי נפ ש 104
ג. שינויים במערך האשפו ז 109
ד. אבחנה וטיפול בקהיל ה 112
1. ניצולי שואה ומחושים פסיכוסומטיי ם 112
2. ניצולי שואה מול יוצאי אסיה־אפריקה:
סטראוטיפים עדתיים בטיפול בחולי נפ ש 114
3. טיפול נפשי וסטריאוטיפים עדתיים 118
4. סטריאוטיפים מגדריים ברפואת נפ ש 119
פרק שישי: מודרניות, לחץ וטראומה מאוחרת: הסברים בני התקופה
להתאבדויות ומחלות נפש 123
א. בעיות הקשורות במודרניזציה מואצ ת 123
1. לח ץ 126
2. רע ש 127
3. חרדה מפני שינו י 128
4. חרדה אטומי ת 129
5. דרישות חומריות ועליה ברמת החיים 130
6. התאבדות אגואיסטי ת 131
ב. השפעה מאוחרת של טראומה –
הפחתה במצוקה הקיומית־הקולקטיבית 131
ג. סיכו ם 135
סיכום: “הדור של 1940 “: הסבר דורי על תופעת המתאבדים
וחולי הנפש בעשור השני 137
נספחים 145
1. תיאורי התאבדויות בעיתונות הישראלית, דעת העיתונות על הנסיבו ת
והסיבות להתאבדויות, הווי החיים בבתי חולים לחולי נפ ש 145
2. טבלאו ת 154
מקורות 185

עודד היילברונר הינו פרופסור ללימודי תרבות והיסטוריה במכללת שנקר, ומלמד אף באוניברסיטה העברית ובמרכז הבינתחומי בהרצליה. מחקריו עוסקים בהיסטוריה של תרבות גרמניה, אנגליה, אירופה וישראל.

 

https://carmelph.co.il/book/suicide-and-the-mentally-ill-in-israel/

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added