< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: מדוע שלום? המניעים הפוליטיים להצטרפות אש"ף לתהליך אוסלו (שמעון כרמי) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0111001/

שמעון כרמי. 2020. מדוע שלום? המניעים הפוליטיים להצטרפות אש"ף לתהליך אוסלו. תל- אביב: הוצאת רסלינג.

בספר אני מפצח את הנסיבות, המניעים והראיות שהובילו את הנהגת אש"ף להחליט על כניסה לשיחות שלום עם הישראלים. אבדוק כיצד החלטה בעד המו"מ התיישבה עם אסטרטגיית "המאבק המזויין" אשר ב"אמנה הלאומית הפלסטינית". אצביע על הגורמים שהביאו להעדיף את המו"מ המדיני עם ישראל אל מרכז המפה הפוליטית של אש"ף. אנתח כיצד התגבשה פוליטיקה פלסטינית אחרת, המעדיפה זמנית את התהליך המדיני כדרך המועדפת להשגת המדינה הפלסטינית. הספר מפרט את זרעי אוסלו, התגבשות המו"מ המדיני לאורכו ומסיים בכישלונו המדמם.

https://www.resling.co.il/book.asp?book_id=1157

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה