< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / לכנס: 100 שנות הכשרת מורים בחינוך הדתי [ירושלים ואלון שבות 06/20] דדליין=30.1.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0102200/

Celebrating 100 Years of Religious Teacher Education

קול קורא לכנס אקדמי בינלאומי בנושא:

100 שנות הכשרת מורים בחינוך הדתי

הכשרת מורים להוראה בבתי ספר דתיים מתקיימת בישראל זה 100 שנים.
וראשיתה בסמינר למורים מזרחי ע"ש הרא"ם לפישיץ (לימים, מכללת ליפשיץ).

מקץ 100 שנים של עשייה מבורכת שהעמידה לרשות מערכת החינוך הדתית דורות רבים של מחנכים ומורים, מתבקשים הערכה לדמויות המופת שהובילו את מסגרות ההכשרה ועיון בפועלן.
בה בשעה מסתמן הצורך הדוחק בבחינת האתגרים שהחינוך הדתי מתמודד עמם בהווה.
יש לחזק את השיח המחקרי והתרבותי העוסק בהכשרתם של המחנכים הדתיים ובתפקידם מתוך ראייה מקצועית מנקודות מבט שונות: פסיכולוגית, מגדרית, היסטורית, חברתית, פדגוגית ותרבותית, תוך מתן תשומת לב לאתגרי ההווה והעתיד בתחום הכשרת המורים הדתיים לגווניה.

במהלך הכנס יתקיימו מפגשים בין חוקרים מישראל ומהעולם ובינם לבין מורי מורים ופרחי הוראה. מושבי הכנס יעסקו בתחומי עיון ומחקר, שלהם השלכה ישירה על תהליך ההכשרה והפיתוח המקצועי של המורים והמורות היהודיים (הדתיים ושאינם דתיים) בישראל ובעולם, בהקשרים מגוונים: חינוכיים ופדגוגיים, תורניים וערכיים, ארגוניים וניהוליים.תרומתו של הכנס תהיה בקידום השיח החינוכי ובשיתוף במחקרים ובמיזמים חינוכיים עדכניים.

מגמת הכנס לקדם תובנות מעשיות עבור הכשרת המורים בארץ ובעולם לטובת פיתוח החינוך היהודי בכלל והדתי בפרט ולטובת התמודדות עם סוגיות של זהות, רב־תרבותיות, מגזריות, ופלורליזם בעידן הנוכחי, על שלל אתגריו.

אנו מזמינים אתכם להגיש הצעות למושבי הרצאות ולפוסטרים מדעיים, בתחומי הכנס השונים, כמפורט להלן:

  • הכשרת מורים דתיים בהיבטים רב תרבותיים ודתיים, עתיד הכשרת המורים במכללות לחינוך
  • מה בין חינוך דתי יהודי – להדתה
  • סוגיות יסוד בחינוך היהודי והדתי (אמונה, תפילה, חילון, חינוך לערכים דתיים בעידן טכנולוגי ודיגיטלי)
  • תוכניות לימודים ייחודיות לחינוך דתי – דילמות ואתגרים
  • מחקר בהגות החינוך הדתי ודמות המחנך והמחנכת הדתיים
  • היסטוריה של הכשרת מורים דתית ויהודית והוראת השואה
  • חינוך יהודי בתפוצות על גווניו השונים
  • החינוך הממלכתי דתי לעומת מגמות חינוך אחרות
  • אתגרי ניהול בחינוך הדתי
  • אינטגרציה וסגרגציה בחינוך דתי.

https://herzogedu.herzog.ac.il/

מפרסם ההודעה
מאירה קפלן מרכזת רשות המחקר מכללת הרצוג research@herzog.ac.il 02-9937333
כתובת מלאה
מכללת הרצוג, ירושלים ואלון שבות
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה