< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // גיליון כתב עת: שנתון המשפט העברי, כרך ל' (בנימין פורת) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0100502/

שנתון המשפט העברי, כרך ל' (תשע"ט-תש"ף). המכון לחקר המשפט העברי, האוניברסיטה העברית בירושלים

מגוון מאמרים בתחום המשפט העברי:

יצחק ברנד, מצוות הרֵ עַ לעומת מצוות המקום — אתיקה, משפט והלכה דתית:עיון בספרות האחרונים

מעוז כהנא, יקום עשוי מילים: על עולמו הפנימי של ר׳ יוסף קארו ככותב הלכה

יונתן ש' מילגראם, מן המזרח הקדום ועד למשנה: הלכות הירושה של התנאים בהקשרן המשפטי והחברתי

דוד סבתו, מסירת יחיד לשם הצלת רבים: גלגוליה של דילמה תלמודית

שלום צדיק, הרמב"ם, חוק התורה ושאלת המוסר הטבעי

יואל קרצ'מר-רזיאל, פאה ומציאה: תרומתן של סוגיות פאה להתפתחות המושגית של דיני קניין בסוגיות הפרק הראשון של בבא מציעא

https://law.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/00.pdf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה