< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // אסופה / גיליון כתב עת: אנטישמיות: בין מושג היסטורי לשיח ציבורי (סקוט אורי, גיא מירון) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0100199/

סקוט אורי וגיא מירון, עורכים, אנטישמיות: בין מושג היסטורי לשיח ציבורי (ירושלים: ציון-מרכז שזר, 2020)

 

אנטישמיות
בין מושג היסטורי לשיח ציבורי
(ציון, פה, תש"ף)
עורכי הכרך: סקוט אורי, גיא מירון

אנטישמיות – בין מושג היסטורי לשיח ציבורי, כרך מיוחד של כתב העת 'ציון', מוקדש ליתרונותיו ולחסרונותיו של המושג 'אנטישמיות' ככלי מחקר.
יותר מעשרים חוקרות וחוקרים מאוניברסיטאות בארץ, באירופה ובארצות הברית המתמחים בנושא מציעים התמודדות עשירה ועכשווית עם שאלות יסוד הנוגעות לאנטישמיות ככלי מחקר.
הכרך כולל מאמרים העוסקים בעת העתיקה ובימי הביניים, דיונים על מקומה של האנטישמיות במחקר ובזיכרון של השואה ועיונים מקוריים על תופעות של אנטישמיות בעת החדשה עד ימינו אלה. הכרך בא לעורר שיח אקדמי ואינטלקטואלי חדש ומחדש סביב המושג אנטישמיות, השימושים השונים בו בשדה המחקר והשלכותיהם השונות. הכרך פותח במבוא של העורכים ונחתם במאמר תגובה של דוד אנגל.

תוכן העניינים
• סקוט אורי וגיא מירון: אנטישמיות – הקשר הדיאלקטי בין מושג היסטורי ובין שיח עכשווי
• דוד אנגל: גלגולי המושג 'אנטישמיות' והשימוש בו כקטגוריה כוללת

שער ראשון: אנטישמיות והיסטוריוגרפיה – היבטים תאורטיים
• עמוס מוריס-רייך: היסטוריה ורעש
• סוזנה השל: לקראת היסטוריוגרפיה ארוטית: חקר הממדים החושיים והרגשיים של האנטישמיות
• שטפני שילר-שפרינגורום: כאשר שנאות משתלבות: יהודים, מוסלמים, קתולים ונשים
• אביעד מורנו: חיסול, עקירה, הגירה: על הסמנטיקה של ה'עליות' מארצות ערב בשיח האקדמי והציבורי בישראל

שער שני: שנאת היהודים בעידן הקדם-מודרני ו'המֶשך הארוך'
• יאיר פורסטנברג: האם היתה 'שעת שמד'? דימויים של רדיפת ישראל בספרות חז"ל
• עדי אופיר וישי רוזן-צבי: היבדלות, יודופוביה והולדת הגוי: על ביצים ותרנגולות
• יובל רוטמן: אנטישמיות נוסח ביזנטיון: יהודים, מוסלמים ואיקונוקלסטים בתרבות הפוליטית הביזנטית
• צפריר ברזלי: המושג 'אנטישמיות' כקטגוריה לחקר ההיסטוריה של היהודים בימי הביניים

שער שלישי: יחסי יהודים–לא יהודים בעידן המודרני
• עפרי אילני: 'העדפה קדחתנית': פילושמיות, אנטי-אנטישמיות ומבקריהן
• גרשון בקון: שימוש זהיר ב'אנטישמיות' מחוסר ברירה: פולין כמקרה-מבחן
• אלי לדרהנדלר: האם למושג 'אנטישמיות' יש תוקף היסטורי-מחקרי לאור המקרה האמריקני?
• אריה דובנוב: 'ערפל בתעלה – היבשת מנותקת'? אנטישמיות, גאווה ודעה קדומה בבריטניה, 1830–1982
• דייוויד פלדמן: אנטישמיות ואסלאמופוביה

שער רביעי: חקר האנטישמיות בעקבות השואה
• חוי דרייפוס: בזכות המושג 'אנטישמיות' בחקר השואה
• עמוס גולדברג ורז סגל: 'אנטישמיות' כשאלה בחקר השואה: תגובה למאמרו של דוד אנגל
• כרמה בן יוחנן: היש אנטישמיות נוצרית? היסטוריה של דיון פנים-קתולי (1965–2000)

שער חמישי: האם נחוץ המושג אנטישמיות?
• דוד ברגר: גלגולי המושג 'אנטישמיות': תגובה למאמרו של דוד אנגל
• מוריס קריגל: המילים והדברים: בין תולדות התנועות האנטישמיות לקורות המילה 'אנטישמיות', 1879–1894
• דן מכמן: שימוש ב'אנטישמיות' כקטגוריה במחקר: תשובה לדוד אנגל
• דוד אנגל: בשולי הדיון – דברי תגובה

קישור

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה