< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: אור מתוך הסדק: מחשבות על חולי, סולידריות ומשמעות החיים בימי קורונה (אבי שגיא) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0081818/

אבי שגיא, אור מתוך הסדק, הוצאת כרמל: ירושלים 2020

אור מתוך הסדק הוא דין וחשבון של פילוסוף על המפגש בין פילוסופיה לבין החיים הממשיים בעת הזאת, שבה אנו מתנסים במגפת הקורונה. המגפה מערערת את הסֵדר, פוגעת בהבנת העולם המנחה את חיינו, משבשת את הזיקה הבין-אנושית ומותירה בנו חותם של אימה ופחד.
ימי חולי ומגפה מציפים מחדש שאלות־יסוד קיומיות, אתיות, פוליטיות ודתיות, שבשגרת חיינו הסדורה והיומיות אינן עולות, או שהן מוסטות לשוליים. בימי מחלה אלה מתערער המובן מאליו של חיינו, וסדק עמוק נפער בחיינו. סדק זה יכול להצמית אותנו, לפגוע ברקמת חיינו ולשלול מהם את משמעותם. אבל הסדק יכול גם להיות הזדמנות לגילוי אפשרויות חדשות על הקיום האנושי דווקא בעת הזאת.

הספר אור מתוך הסדק, מחשבות על סולידריות ומשמעות החיים בימי קורונה הוא ספר אישי, אבל הוא אינו ספר פרטי. הוא נכתב מן המקום האישי, אבל הוא הזמנה לדיאלוג, ולגילוי משמעותם של חיים אנושיים. הספר אינו מתיימר לפתור את השאלה המטפיזית של משמעות החיים, אבל הוא מצביע על משמעות בחיים, הזמינה ומחייבת דווקא בימים אלה.

https://carmelph.co.il/book/lights-through-the-crack/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה