< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: איקונות שואה באומנות: הילד מגטו וורשה ואנה פרנק (בתיה ברוטין) [אנגלית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0042808/

Brutin Batya, Holocaust Icons in Art: The Warsaw Ghetto Boy and Anne Frank, De Gruyter & Magnes, Germany, 2020.

תצלומי הילד הקטן עם הידיים המורמות מגטו ורשה הלא ידוע ואנה פרנק הילדה הידועה הפכו למסמכים מפורסמים ברחבי העולם כמייצגים את השואה. אמנים רבים אימצו אותם כמקור השראה כדי לבטא את רגשותיהם ורעיונותיהם לגבי אירועי השואה בכלל ולהתמודד עם גורלם של שני הקורבנות הללו בפרט. יתרה מזאת, האומנים הדגישו את הייחודיות של שני הילדים, אך יחד עם זאת השתמשו בדימוי שלהם על מנת להעביר מסרים חברתיים ופוליטיים.

על ידי שימוש בתמונות של הילדים האלה, האומנים מעוררים את תשומת ליבנו, את אהדתנו, ואת כעסנו כלפי פשעם של הנאצים בהריגתם של מיליון וחצי ילדים יהודים בשואה. מכיוון שהם מייצגים מינים שונים (ילד וילדה), והיבטים שונים – יהדות מערב אירופה ויהדות מזרח אירופה – של חוויית השואה, אומנים השתמשו בהם בהקשרים רבים ומגוונים.

ספר זה ישלים את היעדר המחקר המקיף המתייחס לייצוגים החזותיים של ילדים אלה ביצירות אמנות.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה