< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: עולם במלחמה: יחסים בין העמים 1945-1900 (סטיוארט כהן) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0041707/

סטיוארט כהן, עולם במלחמה: יחסים בין העמים 1945-1900 (3 כרכים), למדא: ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה: רעננה, 2020

מהדורה מורחבת של ספר הקורס "היסטוריה דיפלומטית של המאה ה-20" שפורסם לפני כ-20 שנה. המהדורה החדשה עודכנה על בסיס המחקר הרב משני העשורים האחרונים והארכיונים החשובים שנפתחו לציבור בשנים אלה. שלושת הכרכים מכילים, לראשונה, תעודות מקוריות (בתרגום לעברית) המעניקות לקוראים גישה בלתי אמצעית לחומרים היסטוריים מתקופה מרתקת זאת.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה