< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // הארכת דדליין // לכנס: חינוך מאחד בהוויה מפוצלת [טבעון 07/20] דדליין חדש=20.4.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0021717/

שלום רב,

לאור משבר הקורונה המשבש את סדרי החיים של כולנו,

אנו מאריכים את תקופת הגשת ההצעות לכנס עד ל-20.4.20,

בתקווה כי החיים ישובו למסלולם בהקדם,

והכנס יתקיים כמתוכנן.

מאחלים לכולנו ימים טובים ובריאים,

צוותי הרשות למחקר ולהערכה והמרכז לקידום ההוראה,

אורנים

———————————-

הכנס השנתי המשותף לרשות למחקר והערכה, ולמרכז לקידום ההוראה באורנים יתקיים ביום חמישי, י' בתמוז תש"ף, 2.7.20, בשעות 9:00 עד 16:00 במכללת אורנים.

המציאות הישראלית בת ימינו רוויה מאבקים, עימותים, אפליה ויחס מדיר ומפצל כלפי קבוצות אוכלוסייה שונות. במציאות זו ניצב עולם החינוך – מהגיל הרך ועד לאקדמיה, כגורם בעל השפעה על תפיסות, עמדות ומגמות חברתיות. הכנס יעסוק במקומם של החינוך וההוראה כגורם מאחד הפועל ליצירת "טוב משותף" בתוך ההוויה הישראלית המפוצלת ל"שבטים" ומגזרים.

זו הפעם הראשונה בה חוברים שני גופים באורנים העוסקים בהיבטים שונים של עולם החינוך וההוראה: הרשות למחקר והערכה – המתמקדת במחקר ויצירה בתחומי החברה והרוח, החינוך וההוראה המרחיבים את הידע התאורטי, והמרכז לקידום ההוראה – שחרט על דגלו לקדם את מעשה ההוראה כפרופסיה מקצועית באקדמיה ובשטח.

אנו מזמינים נשות ואנשי מחקר, חינוך והוראה בשדה, להציג עבודות מתחום המחקר או מתחום ההוראה והחינוך, בהן הצעות להצגת עשייה חינוכית/ מחקר/סדנה/סימפוזיון/פוסטרים/ספרים, והצעות אחרות שיש בהן יצירתיות, חדשנות ומקוריות בנושאי הכנס.

נושאי הכנס

✔ סוגיות חברתיות-חינוכיות בחברה הישראלית בראי זמנים עברו.

✔ אוטופיות של טוב משותף וממשותן ההיסטורית.

✔ פולמוסים בחברות מקוטבות והרלבנטיות של מחקרן לרב-תרבותיות הישראלית.

✔ חינוך והוראה בחברה רב-תרבותית ומשתנה – גישות, שיטות ועשייה.

✔ הזהות המקצועית של המורה, המחנך ואיש האקדמיה בסביבות רב-תרבותיות מגוונות.

✔ הכשרת מורים לקראת מציאות מפוצלת.

✔ השדה החינוכי כמקום מכיל ומאחד – היבטים מחקריים ומעשיים.

את ההצעות יש לשלוח עד תאריך 26.3.20 (להנחיות יש להיכנס לקישור)

בשאלות ניתן לפנות kenes2020@oranim.ac.il

עדכונים:

 קישור חדש

ההשתתפות בכנס כרוכה בתשלום. פרטים יפורסמו בהמשך.

 

מפרסם ההודעה
ליזה שאולוב רכזת הרשות למחקר ולהערכה במכללת אורנים liza_s@oranim.ac.il 049837744
כתובת מלאה
מכללת אורנים, Eliyahu ha-Tishbi Street, Kiryat Tiv'on, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה