< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לספר: קול קורא להגשת כתבי יד מחקריים עבור "למדא עיון" - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה (תמר הרמן) [עברית] ללא דדליין

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0021112/

למדא עיון הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה משמשת במה לפרסום בעברית של מחקרים מחדשים ומעוררי עניין במגוון רחב של תחומי דעת.

חוקרות וחוקרים ותיקים וצעירים מכל תחומי הדעת במדעי הרוח והחברה (מדע המדינה, משפטים, תקשורת, היסטוריה, לשון, כלכלה, גיאוגרפיה, ספרות, פסיכולוגיה, סוציולוגיה ועוד) מוזמנים להגיש להוצאה כתבי יד מבוססי מחקר לצורך בחינת אפשרות פרסומם.

כתבי היד המוגשים להוצאת הספרים עוברים תהליך שיפוט אקדמי על ידי מומחים בתחום, שלאחריו מתקבלת החלטה האם לקבלם לפרסום.

הוצאת הספרים מתחייבת להוציא לאור את כתב היד הסופי בתוך שנה ממועד אישורו.

המחברות והמחברים שספריהם יתקבלו לפרסום ישתתפו בעלויות ההפקה כנהוג בתחום.

להנחיות הגשה מדויקות ולפרטים על ספרים שראו אור בהוצאה בקר באתר ההוצאה: www.openu.ac.il/oui-press

www.openu.ac.il/oui-press

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added