תנאי שימוש

תנאי שימוש

כללי

 1. אתר רמה – רשת מדעי הרוח והחברה, הינו אתר המרכז את המידע, החדשות והעדכונים של האקדמיה הישראלית, בעיקר בתחומי מדעי הרוח והחברה (להלן: "האתר").
 2. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר, בכל עת, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: info@hum-il.com או בטלפון 055-9213995, או בדואר רשום ל: רשת מדעי הרוח, ת.ד. 41146 מיקוד 6141101, תל אביב. השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, הינו בכפוף לתנאי שימוש אלו. יש להקפיד ולעיין בתנאי השימוש שכן, השימוש באתר מעיד על הסכמתו המלאה של המשתמש לתנאי השימוש.
 3. ניסוח תנאי שימוש אלו בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בתנאי השימוש מתייחס לשני המינים באופן זהה.

שימוש באתר ורכישת מינוי

 1. כל משתמשי האתר, בין אם רכשו מינוי ובין אם לא (להלן: "המשתמשים"), יכולים לצפות במידע ובתכנים המתפרסמים באתר ללא צורך ברישום מוקדם לאתר אולם, משתמשים שלא רכשו מינוי לאתר לא יוכלו להשתמש בכל השירותים המוצעים באתר.
 2. רק משתמש חבר באתר אשר נרשם ורכש מינוי לאתר יוכל ליהנות מכל השירותים המוצעים באתר לרבות, ניהול דף אישי, אפשרות לשליחת וקבלת הודעות, כתיבת תגובות, פרסום של מספר הודעות באתר ועוד (להלן: "משתמש חבר").
 3. החברה מציעה למשתמשים חודש ניסיון חינם לאתר במהלכו יוכלו ליהנות מכל השירותים המוצעים באתר (להלן: "תקופת הניסיון"). על מנת לממש את הזכאות לתקופת הניסיון כאמור, על המשתמשים לבצע רישום לאתר ולבחור את המסלול החינמי של משתמש רשום (להלן: "משתמש אורח").
 4. רישום לאתר יתבצע על ידי הזנת הפרטים הדרושים בטופס הרישום המקוון.
 5. לרכישת מינוי המשתמש נדרש להירשם תחילה לאתר, אם לא עשה זאת קודם לכן, ולאחר מכן לבחור את מסלול המינויים ולשלם את דמי מינוי.
 6. המשתמש נדרש להירשם לאתר על-פי הוראות הרישום של החברה ולספק פרטים נכונים ומדויקים בטופס הרישום המקוון באתר.
 7. משתמש חבר מתחייב לעדכן את החברה, ללא דיחוי, על כל שינוי בפרטים שנמסרו על ידו בעת הרישום לאתר. לידיעת המשתמש, הגשת פרטים אישיים כוזבים בהקשר זה, לרבות ביחס לאמצעי תשלום, הינה אסורה ומהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977.
 8. האתר מאפשר למוסדות לרכוש מינוי מותאם עבורם. מינוי זה מיועד למוסדות המעוניינים לפרסם הודעות באתר ו/או לרכוש מינויים פרטיים לסגל העובדים או הסטודנטים של המוסד ו/או לנהל באתר דף ייעודי באתר עבור המוסד (להלן: "מינוי מוסדי"). לרכישת מינוי מוסדי על המשתמש להשאיר פרטים בטופס הייעודי לכך ונציג החברה יחזור אליו.
 9. הסיסמה לחשבון של משתמש חבר היא אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או לשימוש על ידי גורם אחר מלבד המשתמש החבר.כדי למנוע שימוש לרעה בחשבון, משתמש חבר נדרש להקפיד על סודיות הסיסמה.
 10. משתמש חבר רשאי לסיים את המינוי לאתר בכל עתעל ידי מסירת הודעה לביטול המינוי באמצעות שליחת בקשה לביטול המינוי בעמוד הייעודי באתר או באמצעות מתן הודעה ברורה, הכוללת שם ומספר זהות, לדוא"ל info@hum-il.com או בטלפון 055-9213995 (להלן: "הודעת הביטול"). במקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, המינוי יסתיים בתום החודש הקלנדרי בו התקבלה הודעת הביטול או בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הביטול, לפי המאוחר.
 11. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק  את המינוי לכל משתמש חבר או משתמש אורח (במהלך תקופת הניסיון), אשר לפי שיקול דעתה הפר את תנאי השימוש באתר, גם ללא הודעה מראש וללא התחייבות נוספת כלפיו. המשתמש החבר לא יהא זכאי להחזר כלשהו בנסיבות אלו.
 12. החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את סוגי התכנים והשירותים הזמינים לכל סוגי המשתמשים, ועשויה להגדיל או להקטין, את התכנים ו/או השירותים הזמינים לרשות אותם משתמשים. מובהר כי משתמשים חברים לא יקבלו החזר כספי בעקבות שינויים אלו.
 13. המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת הדוא"ל ופרטי זיהוי והתקשרות נוספים שיימסרו לחברה ו/או לאתר על ידו, ישמשו את החברה לצורך דיוור של תכנים שונים מהחברה לרבות תכנים שיווקיים ופרסומיים. המשתמש יוכל בכל העת להסיר עצמו מרשימות התפוצה של הדיוורים השונים כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בקשר לקבלת דיוור כאמור.
 14. השימוש באתר ובכל השירותים המוצעים במסגרתו, הינו על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מסכים ומאשר כי לא יעשה כל שימוש באתר ובשירותים המוצעים  בו על מנת לעבור עבירה כלשהי ו/או עוולה כלשהי ו/או הפרה אחרת של הוראות כל דין.
 15. המשתמש מתחייב כי לא יעשה כל שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו לצורך הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הסתה לאלימות, עידוד לפעולות המנוגדות לחוק ו/או פרסום תכנים שהם פוגעניים, אלימים, גזעניים, פורנוגרפיים ו/או מעודדים פעילות שאינה חוקית.
 16. המשתמש מתחייב, שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת השימוש שלו באתר, במעשה ו/או במחדל, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, פגיעה בפרטיות, לשון הרע או פגיעה בזכויות כלשהן של צדדים שלישיים.
 17. המשתמש מתחייב להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או הגולשים בו, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, מחיקת חומר מחשב וכיו"ב.
 18. המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר, לרבות  באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתו סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר לרבות, התערבות ו/או שינוי בקוד המקור של האתר.
 19. הטיפול בפרטים ובמידע המתקבלים מהמשתמש באתר מתבצע על-פי מדיניות הפרטיות באתר כפי שמעודכנת מעת לעת, ואשר מהווה חלק מתנאי השימוש באתר.
 20. לחברה נתונה הזכות לנקוט בכל האמצעים, בין מניעתיים  ובין אם לאחר מעשה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להוראות כל דין, כנגד משתמש אשר יעשה שימוש באתר ו/או בשירותי האתר שלא למטרות אשר לשמם נועדו וכן בכל מקרה של חשש או חשד לביצוע עבירה ו/או הפרת הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לחברה נתונה הזכות למנוע או לחסום גישה לאתר בין באופן מלא ובין לחלק משירותי האתר למשתמש שלא ינהג בהתאם לתנאי שימוש אלו.
 21. ככל שלמשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו תהיה השגה כלשהי ביחס למידע ו/או תוכן כלשהו המפורסם באתר, הרי שעליו לפנות לחברה בענין זה כדי לאפשר לה לתקן או להסיר את המידע המפורסם, במידה והדבר אכן ראוי ואפשרי.

תוכן גולשים

 1. האתר מאפשר למשתמשים חברים לפרסם תגוביות (טוקבקים) ביחס לתכנים השונים המפורסמים באתר (להלן: "תוכן גולשים").
 2. משתמש חבר מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן גולשים המועלה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לאתר, לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות או כל דין אחר, והוא פוטר בזאת במפורש את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.
 3. משתמש חבר מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד ו/או הוצאה, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב תוכן גולשים שהועלו לאתר על ידו ו/או על ידי מי מטעמו. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין.
 4. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או לערוך שינויים ו/או למחוק באופן מלא או חלקי, בתוכן גולשים שהועלה לאתר, ללא צורך באישור המשתמש ו/או במתן הודעה מוקדמת למשתמש.
 5. בהעלאת תוכן גולשים על ידי המשתמש החבר, הוא  מקנה לחברה ו/או למי מטעמה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן ובמקום, בתוכן זה. רישיון השימוש הנ"ל כולל גם מתן זכות לחברה להענקת רישיונות משניים, בתמורה ו/או לא בתמורה, וביצוע יצירות נגזרות והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ללא צורך בהסכמת המשתמש, וללא מתן תמורה כלשהי למשתמש.

 פרסום הודעות באתר

 1. האתר מאפשר למשתמשים חברים ולמשתמשים אורחים, לפרסם הודעות שונות באתר (כגון: הזמנות לאירועים, הזדמנויות, אירועי תרבות ופרסומים שונים). לכל משתמש חבר ו/או משתמש אורח יש מספר מוגבל של הודעות אותן שהוא זכאי לפרסם ללא עלות. לפרטים נוספים לחץ כאן.
 2. תוכן ההודעות שהועלו לפרסום הינם באחריותו המלאה ובלעדית של המשתמש שביקש את פרסומן והוא פוטר בזאת במפורש את החברה ו/או כל מי מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.
 3. המשתמש מתחייב שלא להעלות הודעות שתוכנן אינו נכון, שלם ו/או מדויק ו/או הודעות שפרסומן מהווה פגיעה ו/או הפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, פגיעה בפרטיות, לשון הרע או פגיעה בזכויות כלשהן של צדדים שלישיים.
 4. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד ו/או הוצאה, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב ההודעות שהועלו לאתר לבקשתו ו/או על ידי מי מטעמו. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין.
 5. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, שלא לפרסם באופן מלא או חלקי ו/או לערוך שינויים, בהודעות שהועברו אליה לפרסום על ידי המשתמשים, בין אם טרם הועלתה ההודעה לפרסום ובין אם ההודעה פורסמה, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמשים.
 6. המשתמשים מקנים לחברה ו/או למי מטעמה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן, בתוכן ההודעות הנ"ל.

 קניין רוחני

 1. מלוא הזכויות באתר, במידע, בתכנים ובשירותים המוצעים בו, לרבות, הטקסטים, התמונות, סימני המסחר, העיצוב הגרפי באתר וסגנונו העיצובי, התוכנה והפיתוחים שייכות לחברה למעט תכנים ו/או שירותים של צדדים שלישיים לגביהם יש לחברה זכויות שימוש.
 2. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, להעביר, לאחסן, להפיץ, להציג, לשדר, לשנות, לשכפל, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות, ,לבצע הנדסה חוזרת, להעביר או למכור את המידע והתכנים באתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, ללא רשות מפורשת של החברה בכתב ומראש.
 3. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל שינוי במידע ו/או בתכנים באתר, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תרגום, תקצור ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת.
 4. המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש באתר, בשירותים ובתכנים למטרות מסחריות או למטרות שאינן פרטיות ללא קבלת הרשאה מפורשת ובכתב מהחברה מראש.
 5. המשתמש אינו רשאי להציג את המידע ו/או התכנים באתר, בדרך של מסגור (framing) ו/או בכל דרך אחרת שאינה קישור ישיר לדף המקורי והשלם של האתר.

הגבלת אחריות ותקופת התיישנות

 1. האתר, לרבות השירותים, המידע, התכנים ו/או הפלטים, מוצגים למשתמשים "as is" . החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, לא יהיו אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם, בין במישרין בין בעקיפין, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.
 2. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שמרבית מן המידע והתכנים המפורסמים באתר מבוססים על מקורות מידע חיצוניים וכי החברה אינה אחראית לנכונותם, מהימנותם, שלמותם ועדכניותם של המידע והתכנים כאמור וכי היא אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין מידע ותכנים אלו ו/או הסתמכות עליהם.
 3. באתר מופיעים קישורים לאתרים חיצוניים, אשר אינם קשורים לחברה, והיא איננה אחראית למידע המופיע באתרים אלה.
 4. החברה לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, לרבות נזקים ישירים או עקיפים, שייגרמו למשתמשים ו/או לכל צד שלישי בגין שימוש באתר, בשירותים, ו/או בתכנים של האתר או בקשר להחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על המידע ו/או התכנים באתר ו/או בשירותים המוצעים בו.
 5. במסגרת השימוש באתר עשוי המשתמש להתקשר עם צד שלישי כלשהו, בין היתר, לצורך קבלת שירותים שונים, רישום לכנסים, פעילויות או אירועים שונים, רכישת מוצרים ו/או כל דבר אחר, בתשלום או לא בתשלום. התקשרות זו של המשתמש עם אותו צד שלישי, תעשה אך ורק בין המשתמש לאותו צד שלישי והחברה לא תהיה צד לה ולא תישא כל אחריות בגין התקשרות זו.
 6. החברה אינה מתחייבת כי פעילות האתר תהיה חפה מהפסקות או תקלות ו/או טעויות. החברה לא תישא באחריות להפסקות או תקלות ו/או טעויות שמקורן בבעיות טכניות כאמור.
 7. החברה דואגת כי האתר ומערכות החברה, ובכלל זה המידע המצוי באלה, יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע, אולם בשום מקרה החברה לא תישא בכל אחריות, בין במישרין ובין בעקיפין, כלפי המשתמשים בנוגע לאבטחת כל מידע, מכל מין וסוג שהוא, אשר הועלה לאתר על ידי המשתמש, ולא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהגעת מידע כאמור לצדדים שלישיים.
 8. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של שנה אחת (12 חודשים), מהמועד שבו בוצע לראשונה החיוב נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. המשתמש מתחייב בזאת שלא להפנות אל החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

 שיפוי

 1. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד ו/או הוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, שייגרמו להם עקב הפרה של הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו ו/או עקב כל טענה, דרישה ו/או תביעה מצד שלישי כלשהו שיופנו לחברה ו/או למי מטעמה הנוגעת לפעילות המשתמש ו/או מי מטעמו באתר. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי החברה על פי דין.

שונות

 1. הגלישה והשימוש באתר ובשירותיו הנם אך ורק בכפוף לעמידה בתנאי שימוש אלו.
 2. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת הנוגעת לתנאי שימוש אלו ולשימוש באתר ובשירותיו, יהיו בתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב ומרכז אשר ידונו בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 3. ככל שייקבע כי סעיף כלשהו בתנאי שימוש אלו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי וניתן לאכיפה, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונתו של הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן של יתר סעיפי תנאי השימוש.
 4. כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש אלו.
 5. החברה רשאית להעביר ו/או להסב תנאי שימוש אלו, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות מהם, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.
 6. החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. כל שימוש באתר יהווה הסכמה מחודשת של המשתמש לתנאים אלו.