< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגת יעקב עובד לעידוד חקר הקהילות השיתופיות בישראל ובעולם. דדליין=30.12.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9102016/

יד טבנקין. מרכז רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית מזמין חוקרים להגשת בקשה למלגת יעקב עובד לעידוד חקר הקהילות השיתופיות בישראל ובעולם.

המלגה מיועדת למחקרים אקדמיים המשלבים נושאי קיבוץ, קהילות שתוף וייעוד בישראל ובעולם.

המלגה המוצעת הנה על סך 10,000 ש”ח.

הזכאי/ת למלגה יעקבו על-ידי ועדה משותפת ליד טבנקין, משפחת עובד וחוקרי אקדמיה בכירים, בתום בחינת כלל פניות מבקשי המלגה.

על הפונים לשלוח את פירוט נושא המחקר ותכנית המחקר (כולל ראשי פרקים וביבליוגרפיה) עד לתאריך: 30.12.2019.

טפסי הפניה מצויים באתר יד טבנקין: www.yadtabenkin.org.il

לבירורים ניתן לפנות אל: עדי שבתאי – ועדת מלגות יעקב עובד, יד טבנקין

טל’: 03-5344458 שלוחות 0/202 דוא”ל: yadtabmaz@bezeqint.net.il

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added