< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים: הגיליון השישי של כתב העת האקדמי "מגדר" (יוכי שלח, אורלי צרפתי) [עברית] דדליין לטקסט מלא=1.11.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9082126/

קול קורא | גיליון מס. 6
גיליון נושא: מגדר, ילדות והתבגרות
| מגדר הוא כתב עת דיגיטלי רב תחומי ורב תרבותי, המוקדש לשיח על מגדר ופמיניזם, ויוצא בחסות האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר ובחסות קהיליית המגדר של האגודה הסוציולוגית הישראלית. מטרתו ליצור ממשק רב מימדי של מחקרים ופרסומים אקדמיים ושל טקסטים ועבודות אמנות ותרבות, לשמש במה להפצה ולהעשרה של השיח המגדרי והפמיניסטי בשפה העברית ולהעלות את המודעות לנושאים אלה בקהילה.
| במגדר מתפרסמים מאמרים ומחקרים של חוקרות וחוקרים העוסקים בסוגיות של פמיניזם ומגדר בתחומים מגוונים כגון סוציולוגיה, פסיכולוגיה תקשורת, כלכלה, משפט, ספרות, קולנוע ועוד, ובמגוון מתודות מחקריות. טרם פרסומם יעברו מאמרים אלו שיפוט עיוור כפול, כמקובל בכתבי עת אקדמיים. כתב העת נכלל ברשימת כתבי העת המוכרים על ידי ות"ת, הועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. (מס' ISSN: 2617-4359)
| מגדר מזמין אתכןם להציע מאמרים אקדמיים ולהשתמש גם בתכונת הקישוריות: להוסיף חומרים ודימויים ויזואליים וכן קישורים לטקסטים ולחומרים אודיו ויזואליים מהרשת. הנחיות ראו בהמשך.
| הגיליון השישי של מגדר יכלול שתי חטיבות: הראשונה תוקדש למגדר, ילדות והתבגרות (פירוט בהמשך). החטיבה השנייה תהיה חטיבה רב-תחומית, ובה יוצגו מאמרים מתחומים שונים.
| לשתי העורכות המשותפות של כתב העת, ד"ר אורלי צרפתי וד"ר יוכי שלח, תצטרף כעורכת אורחת ד"ר דליה לירן-אלפר.

לחטיבה הראשונה בגיליון השישי אנו מזמינות אתכןם לשלוח מאמרים הבוחנים את גיל הילדות ואת גיל ההתבגרות מנקודת מבט מגדרית ופמיניסטית בתחומים שונים, כגון:
• פרקטיקות מגדריות ופמיניסטיות המעצבות את תפיסת העולם ואת דפוסי החשיבה וההתנהגות בגיל הילדות ובגיל ההתבגרות – בהיבטים שונים: פסיכולוגיים; קוגניטיביים; פיזיולוגים ורפואיים; היסטוריים; תקשורתיים – ועוד
• תהליכי ההבניה החברתית המגדרית ושינויים בתפיסות מגדריות בחינוך העכשווי
• "אני (לא) פמיניסטית!" – תפיסות ועמדות כלפי הפמיניזם בקרב נערות בגיל ההתבגרות
• שינויים בתפיסה המגדרית והפמיניסטית של הילדות וההתבגרות באמנות הנרטיבית (ספרות, קולנוע, תיאטרון)
• התפיסה העצמית המגדרית והפמיניסטית של נערות ונערים, כפי שהיא משתקפת ברשתות החברתיות ובניו מדיה
• לגדול בישראל: תפיסות מגדריות ופמיניסטיות בגיל הילדות וההתבגרות בישראל
• יחסי גומלין בין מגדר, ילדות והתבגרות לבין העדפות ונטיות מיניות

כמו כן, אתןם מוזמנות/ים להציע מאמרים בתחומים שונים לחטיבה השנייה של הגיליון השישי.

http://blogdebate.org/gender/journal/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה