< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // הודעה שנייה // לכנס: סימפוזיון תלמידי מחקר - הותר לפרסום: צנזורה, חופש ותרבות חזותית [באר שבע 06/19] דדליין=1.4.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9020807/

צירוף המילים ״הותר לפרסום״ מסמן את רגע החשיפה של מידע לאחר שחלו עליו מגבלות, איפול או צנזורה. ברגע זה המידע כבר זמין לכל, אך עדיין נושא בחובו את עקבות הכוח ההגמוני שהופעל עליו ומעיד על התהליך שעבר מהיותו אסור ועד להתרתו. ברגע הזה, שיתוף הפעולה מצד התקשורת מהווה הכרה בחשיבותו של המהלך הצנזורי, גם בחברה דמוקרטית וחופשית בה שקיפות ו”זכות הציבור לדעת” הם ערכים עליונים. אולם עצם שיתוף הפעולה אינו מעיד על ויתור על מאבק כנגד אותו כוח הגמוני, אלא הכרה בנחיצותו האפשרית, גם אם יש לבקרו ולנסות לשנותו. פרקטיקה זו מקבלת הסבר תיאורטי בכתיבתה של שנטל מוף ) 2008 Chantal Mouffe, ( שרואה אפשרות לשינוי חברתי רק באמצעות הכרה במשטר ההגמוני כגורם אינהרנטי לכל סדר חברתי קיים. לדידה יש ליצור הגמונית-נגד על ידי מאבק אגוניסטי, ולא אנטגוניסטי – כלומר לפעול תחת חוקיה של ההגמוניה הקיימת, תוך הכרה של כל אחד מן הצדדים הנאבקים בעצם קיומו של הצד השני.

בסימפוזיון “הותר לפרסום: צנזורה, חופש ותרבות חזותית” נבקש לבחון גישה זו בשדה האמנותי, ולדון באופנים בהם דימוי חזותי ש”הותר להצגה” עשוי להוות פלטפורמה לחתרנות ולביקורת כנגד הממסד תוך כדי קבלת חוקיו. זאת תוך הישענות על טענותיה של מוף, לפיהן השדה התרבותי והאמנותי הוא בעל היכולת העיקרית לערוך התנגדות פוליטית. נבקש לפרוט את מערכת יחסי הגומלין המורכבת המתקיימת בין התרבות החזותית לבין פוליטיקות פנים וחוץ אמנותיות תוך רגישות לתהליכי צנזורה והתרה. בסימפוזיון נביט ברכיביו השונים של השדה האמנותי – היצירה, האמן, הצופים, הפטרונים, המוסדות הפוליטיים, המוזיאונים, השוק הכלכלי ומבקרי האמנות, ובאופנים בהם שאלות של צנזורה וחופש, קובעות, מגבילות ומעצבות את התנהלותו. בהתאם, נתבונן ביחס ההפוך וננסה להציף את הדרכים בהם שדה האמנות מארגן מחדש את היחסים החברתיים ואת המרחב הציבורי.

הסימפוזיון יתקיים באוניברסיטת בן-גוריון, ביום חמישי, 20 ביוני 2019 , ומטרתו לעורר דיון על הקשרים המורכבים שבין הצנזורה, החופש והתרבות החזותית. אנו מזמינות תלמידות ותלמידי מחקר בתולדות האמנות ובתרבות חזותית להציע הרצאות שבוחנות צנזורה וחופש במרחב האמנותי כפי שהם מתבטאים בהקשרים השונים: בתהליכי היצירה, באובייקט האסתטי, בהצגה המוזיאלית, בשוק האמנות, ובשיח הפרשני.

  • שאלת הצנזורה – כיצד צנזורה מקבעת ומפתחת את שדה האמנות
  • לאומיות וביקורת הלאומיות – יצירת האמנות, ריבונות ומשטרי חשיפה וגילוי
  • אסתטיקה, פוליטיקה ושקיפות – מפגשים או נתקים בין הקטגוריות
  • חשיפה, אקטיביזם, מחאה והתגייסות – פרקטיקות של התנגדות באמצעים חזותיים
  • חופש הביטוי וגבולות היצירה – האמן ברשת יחסי הכח
  • אמנות לשם אמנות – מקומה של עמימות בהקשרים פנים-אמנותיים

תקצירים באורך 300 מילים להרצאות בהיקף של 20 דקות ניתן לשלוח עד לתאריך 1.4.2019 לכתובת gradu.art.bgu@gmail.com . תשובות תמסרנה באמצע אפריל.

מארגנות הכנס: נועה אברון ברק, שירה גוטליב, רוני צורף ורפאלה צרפתי. יועצת אקדמית: ד”ר מעין אמיר

Message publisher
נועה אברון ברק noavron@gmail.com
Full address
אוניברסיטת בן גוריון/שדרות בן גוריון, באר שבע, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added