< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים: כתב העת "ישראלים" ללימודי ישראל. גיליון נושא: ישראל והעולם היהודי. כולל פרס למאמר מצטיין [עברית, אנגלית] (עדי שרצר) דדליין למאמרים=3.3.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9010402/

קול קורא להגשת מאמרים והענקת פרס למאמר מצטיין

בנושא ישראל והעולם היהודי

ישראלים הוא כתב עת דו-לשוני שפיט היוצא לאור על-ידי מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות שבאוניברסיטת בן-גוריון בנגב. כתב-העת משנה בימים אלה את פניו והחל מהגיליון העשירי עתיד להתמקד במאמרים של תלמידי מחקר וחוקרים צעירים שטרם עברו חמש שנים מיום הגשת הדוקטורט שלהם.

בגיליון העשירי של כתב העת ייוחד מדור ליחסי ישראל והעולם היהודי, שייערך בשיתוף מעבדת המחקר “העולם היהודי: מבטים מישראל” של המרכז ללימודי ישראל (מל”י).

ועדה מיוחדת של חוקרים מרכזיים תבחר מאמר בעל תרומה מחקרית יוצאת דופן לתחום מחקר זה, אשר יזכה את הכותב/ת בפרס על סך 1,000 $.

על המאמרים לעסוק באחד מן ההיבטים הרחבים של יחסי ישראל והעולם היהודי. להלן מספר דוגמאות:

  • הקשר בין ישראלים ליהודים בעולם ובין יהודים בעולם לישראלים: יחס, דימוי, עמדה ופעולה
  • מערכת היחסים בין ישראל לעולם היהודי / תפוצה לאורך ההיסטוריה
  • ביטויים ליחסים בין ישראל לעולם היהודי בספרות, באמנות, בחקיקה, במשפט ובדת
  • יחסי תפוצה-מרכז במבט משווה: טרנס-לאומיות וזהות תפוצתית ביחס למדינת האם
  • המתח שבין עידוד עלייה לבין טיפוח קשרים עם מרכזים יהודיים מחוץ לישראל
  • התהוותה של תפוצה ישראלית והיחס המשתנה של החברה הישראלית כלפי ישראלים החיים מחוץ לישראל
  • נוכחותו של העולם היהודי בישראל ונוכחותה של ישראל בעולם היהודי
  • יוצאי תפוצות שונות בישראל

את המאמרים יש להגיש בעברית או באנגלית בהתאם להנחיות באתר האינטרנט של “ישראלים” (קישור) לא יאוחר מ-03 במרץ 2018. לפרטים ולהגשה: israelis.bgu@gmail.com

יודגש כי במקביל ממשיכה המערכת של “ישראלים” לקבל מאמרים במסלול הרגיל בכל נושא הקשור במדינת ישראל ובציונות.

עורך: עדי שרצר

מערכת: טליה גורדוס, צחי (יצחק) סלייטר, לאונל קארסיקי, תמיר קרקסון, דקל שי שחורי

https://drive.google.com/file/d/1R76Aa6HgtqL1r9Sq8-KhHbDPpu1n6MhO/view?usp=sharing

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added