< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: דוקטורט - תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית [חיפה] דדליין=20.1.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8112427/

תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית באוניברסיטת חיפה מציעה מלגת דוקטורט לתלמידים שסיימו תואר שני בהצטיינות ויתקבלו ללימודי תואר שלישי בשנה"ל תשע"ט כתלמידים מן המניין.

המלגה נועדה לאפשר כתיבת דיסרטציה בעלת תרומה מדעית משמעותית ומקבלה יידרש ליטול חלק בפעילויות התכנית.

המלגה המוצעת היא מלגת הצטיינות בסכום כולל של 288,000₪ לפרק זמן של שלוש שנים, בסיומן יתחייב הדוקטורנט להשלים את עבודת המחקר ולהגישה לשיפוט.

הענקת המלגה מותנית במגבלת תעסוקה של עד 50% משרה במחקר ובהוראה וכן בהתקדמות משביעת רצון של המועמד הנבחר בהתאם לדרישות התכנית, המנחה ותקנון הרשות ללימודים מתקדמים.

מועד תחילת המלגה: סמסטר ב' תשע"ט

רשאים להגיש מועמדות:

בעלי תואר שני מחקרי בתחום מדעי הרוח, שסיימו את התואר בציון ממוצע של 90 ומעלה וציון עבודת הגמר בציון 90 לפחות.

עם הגשת המועמדות יש לשלוח את המסמכים הבאים:

  • טופס בקשה למלגת הצטיינות לדוקטורט תשע"ט
  • מסמך ובו תכנית המחקר באורך שלא יעלה על 10 עמודים
  • עבודת התזה
  • גליונות ציונים ותעודות של התואר הראשון והשני
  • קורות חיים בעברית וקורות חיים באנגלית
  • שני מכתבי המלצה אקדמיים, אחד מהם ממנחה העבודה שיישלחו על ידי הממליצים ישירות למרכזת התכנית בהתאם לטופס המלצה מובנה

יש לשלוח את מסמכי המועמדות לדוא"ל rudermanajs@univ.haifa.ac.il עד לתאריך 20.1.2019.

ועדת המלגות של התכנית תקבע ראיונות אישיים למועמדים שיימצאו מתאימים.

http://ajs.haifa.ac.il/images/scholarship.pdf

מפרסם ההודעה
הילה קלור rudermanajs@univ.haifa.ac.il 04-8288311
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה, חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה