קול קורא // מאמרים (כתב עת): מעשי משפט – כתב עת למשפט ולתיקון חברתי (הילה שמיר ואיסי רוזן-צבי) דדליין לטקסט מלא=1.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8111007/

קול קורא להגשת מאמרים לכרך יא' של מעשי משפט – כתב עת למשפט ולתיקון חברתי

עורכים ראשיים: פרופ' איסי רוזן-צבי, ד"ר הילה שמיר

עורכים: שירה נגר, גלעד קירגנר

גיליון אחד עשר של ״מעשי משפט״, כתב עת למשפט ולתיקון חברתי של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, עתיד להתפרסם בינואר 2020. מעשי משפט הוא כתב עת משפטי-אקדמי, היחידי בישראל שמתמקד ביחסים שבין המשפט והחברה, עריכת הדין החברתית, והגישה הביקורתית למשפט. כדרך קבע מהווה כתב העת במה המחברת בין תיאוריה לפרקטיקה באמצעות פרסום מאמרים הנוגעים למאבקים חברתיים-משפטיים בישראל ושנכתבים על ידי עורכי-דין חברתיים מנקודת המבט של 'השטח'. זאת, לצד כתיבה משפטית ביקורתית פרי עטם של מיטב הכותבים באקדמיה. במסגרת שילוב זה מעשי משפט משמש פורום לרפלקסיה ולדיון בשאלות יסוד על אופיו ותפקידו של מקצוע עריכת הדין; על יחסו של המשפט לאוכלוסיות מוחלשות; על היחסים המורכבים שבין משפט וחברה; על יכולתו ומגבלותיו של המשפט להביא לשינוי חברתי; על מטרותיו של החינוך המשפטי ועוד. בתוך כך שם כתב העת דגש על בין תחומיות ועל כתיבה המציבה את העשייה בתחום המשפט והשינוי החברתי במסגרת הקשרים פוליטיים, היסטוריים, כלכליים ותרבותיים רחבים יותר. כמו-כן, כל כרך של כתב העת כולל תרגום לעברית של מאמר קלאסי בתחומים של משפט ושינוי חברתי. לבסוף, כתב העת שם דגש על תמציתיות וענייניות – אורך המאמרים בכתב העת אינו עולה על 8,000 מילים.

 

בכרך י"א של כתב העת נבקש להמשיך ולעסוק בהרחבה בסוגיות השונות שנדונו במסגרת הכרכים הקודמים של כתב העת, הנוגעות למשפט וחברה, לעריכת דין חברתית, ולגישה ביקורתית למשפט.

 

כרך חצי נושאי – משפט ותרבות:

מעבר למאמרים כלליים בתחומים שבהם כתב העת עוסק, אנו שואפים שהכרך יהיה כרך חצי נושאי בנושא משפט ותרבות. לכן אנו מזמינים באופן מיוחד מאמרים שעניינם ליבון וביקורת היחסים שבין משפט ותרבות. שאלת מקומה של התרבות במשפט אינה שאלה חדשה. היא העסיקה משפטנים וחוקרים מתחום מדעי הרוח והחברה כמעט מאז הפיכתו של המשפט לתחום דעת נפרד. עם זאת, בשנים האחרונות אנו עדים לתצורות חדשות של אינטראקציה בין משפט ותרבות. שחקנים שונים, מימין ומשמאל, עושים שימוש בטענות תרבותיות על מנת לקדם עמדות בעולם המשפט. דוגמאות לכך הן שאלת ההפרדה בין נשים וגברים בזירות שונות, הלגיטימיות של חוק הלאום, הפוליגמיה בקרב הבדואים אזרחי ישראל, ועוד. אנו מזמינים כותבים וכותבות מכל הדיסיפלינות לשלוח לכתב העת מאמרים שעוסקים בשאלת מקומה של התרבות במשפט ומבקשים להאיר את המורכבות של היחסים שבין משפט ותרבות.

מי הם הכותבים במעשי משפט?

קול קורא זה מופנה למשפטנים/יות וחוקרים/ות שתחומי העיסוק שלהם/ן נוגעים בהיבטים שונים של יחסי הגומלין שבין מערכת המשפט לבין השינוי החברתי ובגישה הביקורתית למשפט – הן חוקרי וחוקרות משפט והן עורכי-דין העוסקים בהיבטים השונים של עריכת הדין הציבורית-חברתית, במסגרת הקליניקות, הארגונים החברתיים, השירות הציבורי או המגזר הפרטי. נשמח גם לקבל מאמרים בנושאים אלו מחוקרים בדיסציפלינות אחרות, וביניהן היסטוריה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, פילוסופיה, לימודי תרבות, מדיניות ציבורית, מדעי המדינה, עבודה סוציאלית, כלכלה, פסיכולוגיה, חינוך ותקשורת. תלמידות ותלמידי מחקר וכן סטודנטים וסטודנטיות מוזמנים/ות להגיש הצעות למאמרים.

הנחיות כתיבה

כותבים/ות המבקשים/ות לכתוב מאמרים לגיליון זה של כתב העת מוזמנים לשולחם כבר עתה. המערכת תשקול מאמרים לכרך יא' באופן שוטף מעתה ועד תחילת חודש מרץ. התאריך האחרון להגשת מאמרים הוא ה 1.3.2019. אנא שלחו את המאמרים למערכת מעשי משפט בדוא"ל maasei.mishpat@gmail.com.

המערכת מתחייבת לכך שתהליכי השיפוט של המאמרים יהיו מהירים מהמקובל בכתבי עת אקדמיים אחרים.

מאמרים שיוגשו לאחר מועד זה יישקלו לפרסום בכרכים עתידיים.

אורך וצורה: מאמרים יש לשלוח למערכת בפורמט דיגיטלי בלבד, באמצעות הדואר האלקטרוני. יש לצרף למאמר המלא תקציר בעברית ובאנגלית, וכן את שם הכותב/ת ואת כותרת המאמר באנגלית. יש להגביל את אורך המאמרים שיוגשו לכ-000,8 מילים. אין להרבות בהערות השוליים, ויש למקמן בשולי העמודים (בפורמט footnotes). על המאמרים להיות ערוכים בהתאם לכללי האזכור האחיד בכתיבה המשפטית (2013), הנמצאים באתר האינטרנט: https://www.nevo.co.il/Content/Pirsumim/images/izkur.pdf.

אפשר לפנות בכל שאלה למערכת כתב העת בדוא״ל: maasei.mishpat@gmail.com.

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/kolkore/kolkore_2018-2019/KOL_a.pdf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/includes/frontend/frontend.php:43) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423