< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / פרס: להצעת מחקר לדוקטורט בחקר השואה, מטעם קרן גולדהירש במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות [ישראל] דדליין=9.2.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2103001/

הקרן ע"ש דבורה ומיכאל גולדהירש במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות מציעה פרס בסך 5,000 ש"ח להצעת מחקר לדוקטורט בחקר השואה.

הפרס יוענק להצעות מחקר לדוקטורט אשר עברו אישור של מוסד מחקרי מוכר החל מאוקטובר 2020 ואילך.

עדיפות תינתן להצעות מחקר אשר תתמקדנה באחד מתחומי המחקר הללו:

– סוגיות, תהליכים ואירועים מרכזיים בתקופת השואה

– השתקפות השואה בחיים האינטלקטואליים, התרבותיים והחברתיים בישראל ובעולם היהודי

– זיכרון השואה והנצחתה בישראל ובעולם

להגשת המועמדות יש לצרף את המסמכים שלהלן:

– הצעת מחקר

– אישור הצעת המחקר על ידי המוסד האקדמי שבו מתבצע המחקר

-שני מכתבי המלצה מאת חוקרים.ות או מרצים.ות אשר ליוו את המועמד.ת במחקר, או אשר תחום הצעת המחקר הוא תחום התמחותם.ן, יישלחו הנפרד ויששירות מן הממליצים.ות אל מזכירות הוועדה לכתובת הדוא"ל bgi@bgu.ac.il.

באחריות המועמד.ת לוודא מול מזכירות הוועדה שכל החומר התקבל כנדרש

הפרס ותעודת ההערכה יוענקו בטקס שייערך ביום השואה במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, קריית האוניברסיטה בשדה בוקר, במעמד משפחת גולדהירש.

את העבודות והמסמכים הנלווים יש לשלוח עד ליום חמישי, י"ח בשבט תשפ"ג, 09 בפברואר 2023 אל ראש לשכת מכון בן גוריון בדוא"ל bgi@bgu.ac.il

לברורים נוספים אפשר לפנות בטלפון 08-6536936

מפרסם ההודעה
רויטל עטר כלפון ראש לשכת מנהלת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות bgi@bgu.ac.il טלפון: 08-6596936 | פקס: 08-6596939
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה