< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: איש/אשת סגל בכיר/ה בתחום זכויות ילדים ונוער. הפקולטה למשפטים [העברית, ירושלים] דדליין=1.1.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1111808/

קול קורא למשרה אקדמית (סגל אקדמי בכיר)

בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים

קתדרה חדשה בתחום זכויות ילדים ונוער

עם הקמת תכנית אקדמית-מחקרית מובילה בתחום במרכז מינרבה לזכויות האדם

הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים מזמינה חוקרות וחוקרים מצטיינים/ות בתחומי המחקר של זכויות ילדים ונוער להציג את מועמדותם/ן להצטרפות לפקולטה במשרה של חבר/ת סגל בכיר במסלול האקדמי הרגיל(tenure track position) במהלך שנת 2022.

רקע:

בעקבות קבלת מענק ייעודי רחב-היקף למטרה זו, האוניברסיטה העברית תקים בשנת 2022 קתדרה ותכנית אקדמית-מחקרית חדשות בנושא זכויות ילדים ונוער, במסגרת מרכז מינרבה לזכויות האדם בפקולטה למשפטים (en.minervacenter.huji.ac.il). המענק יאפשר פעילות אקדמית ענפה ומגוונת בתחום.

המדובר בתכנית האקדמית-מחקרית המובילה מסוגה בישראל, ומטרתה קידום מחקר והוראה בנושא זכויות ילדים ונוער בישראל ובשטחים. התכנית תשאף לפתח קשרי גומלין הדוקים עם חוקרות וחוקרים בכירים/ות ועם מרכזים אקדמיים מובילים בתחום בעולם, ותסתייע בוועדה מייעצת בינלאומית. אחד ממוקדי העניין המרכזיים של התכנית הוא הטמעת עקרונות האמנה הבינלאומית לזכויות הילד (CRC). דגש נוסף של התכנית הוא שימוש בשיטות מחקר בין-תחומיות.

קול קורא זה נועד לאתר מעומד/ת מתאים/ה להצטרפות לפקולטה למשפטים במשרה של חבר/ת סגל בכיר במסלול האקדמי הרגיל(tenure track position) לאיוש הקתדרה החדשה ולשמש מנהל/ת אקדמי/ת של התכנית החדשה לזכויות ילדים ונוער. במסגרת זו, יהיה על חבר/ת הסגל לגבש כבר בחודשים הראשונים של הכהונה תכנית עבודה רב-שנתית מפורטת עבור התכנית לזכויות ילדים ונוער, לאישור הגורם המממן. לצד חבר/ת הסגל י/תפעל מנהל/ת מקצועי/ת לתכנית בזכויות ילדים ונוער, בעל/ת ניסיון אקדמי ו/או מעשי בתחום, בתמיכת הצוות של מרכז מינרבה. קול קורא למשרת המנהל/ת המקצועי/ת יפורסם בהמשך.

לקבלת פרטים נוספים, נא לפנות לד"ר עינת אלבין, המנהלת האקדמית של מרכז מינרבה לזכויות האדם באוניברסיטה העברית (einat.albin@mail.huji.ac.il), או למר דני עברון, המנהל האקזקוטיבי של המרכז (dannye@savion.huji.ac.il).

דרישות סף:

  • מומחיות וניסיון אקדמי בתחומי זכויות אדם בכלל ובזכויות ילדים ונוער בפרט.
  • תואר דוקטור במשפטים, או תואר דוקטור בתחום מחקר אחר אם המועמד/ת עסק/ה במחקרו/ה בחקר המשפט וזכויות אדם או זכויות ילדים ונוער – ו/או מי שהוא/היא בעל/ת תואר פרופסור בתחומים אלה במוסד אקדמי מוכר בישראל או בחו"ל.
  • תחילת העסקה במהלך 2022, ולא יאוחר מאוקטובר 2022.

מועמדים ומועמדות מתבקשים להגיש את המסמכים הבאים (באנגלית):

  • מכתב פנייה בצירוף פרטי קשר מלאים.
  • קורות חיים אקדמיים מפורטים, ובכלל זה רשימת פרסומים מלאה, זכיות במענקי מחקר, השתתפות בכנסים, הוראה, וכל ניסיון אקדמי ומעשי רלוונטי אחר.
  • עותקים )דיגיטליים( של פרסומים אקדמיים מרכזיים.
  • תיאור של תחומי העניין בהוראה וכן קורסים קודמים.
  • דוחות הוראה וסקרי הוראה במוסדות אחרים )אם יש; אפשר בעברית(.
  • תכנית מחקר אישית בתחום זכויות ילדים ונוער )עד 3 עמ'(.

מועד אחרון להגשת מועמדות – 1 בינואר 2022

ההגשה – בדואר אלקטרוני, למר דני עברון, המנהל האקזקוטיבי של מרכז מינרבה לזכויות האדם, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית (dannye@savion.huji.ac.il), עם העתק לגב' תומר חזן, עוזרת הדיקנית בפקולטה למשפטים (tomerco@savion.huji.ac.il). סודיות מובטחת.

הקליטה תהיה בהתאם לכללים האוניברסיטאיים הנוגעים למינויים אקדמיים, ובכפוף לאישור הגופים הרלבנטיים בפקולטה למשפטים ובאוניברסיטה. הפקולטה והאוניברסיטה אינן מתחייבות למנות מועמד/ת כלשהו/י ועשויות לאתר מועמדים מתאימים באפיקי גיוס נוספים.

שפת ההוראה באוניברסיטה העברית היא עברית, אם כי ישנם קורסים הנלמדים באנגלית. הציפייה מחברי/ות סגל חדשים/ות היא ללמד בעברית בתוך שנים ספורות מיום הקליטה במוסד.

https://en.minervacenter.huji.ac.il/child-and-youth-rights

 

מפרסם ההודעה
מרכז מינרבה לזכויות אדם, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים mchr@savion.huji.ac.il
כתובת מלאה
הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה