< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: אזרחות ושירות: הפוליטיקה של השירות הלאומי-אזרחי בישראל (איטה ביק) [אנגלית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1040403/

Bick, Etta. Citizenship and Service: The Politics of Civic National Service in Israel. New York, SUNY Press, 2020.

אזרחות ושירות: הפוליטיקה של השירות הלאומי-אזרחי בישראל

ספר זה הוא הראשון שמתמקד בפוליטיקה של השירות הלאומי-אזרחי בישראל. הוא דן ‏בהתפתחות במדיניות השירות הלאומי-אזרחי בשנים 1948-2018 דרך פריזמה של שלושה אתוסים ‏שונים של אזרחות שהיו דומיננטים בתקופות שונות בישראל: הרפובליקני, ששלט בפוליטיקה ‏בישראל בארבעת העשורים הראשונים של המדינה ועדיין מקובל בעיני חלק מהאוכלוסיה; ‏הליברלי, שהפך נפוץ יותר בחברה הישראלית בשנות התשעים ועד היום, ומתבטא בפסקי הדין של ‏בית הדין הגבוה לצדק; והאתוס הקהילתני המתהווה, שמכבד ומכיל את הקהילות בישראל, ‏תרבותיהן ואמונותיהן ומעודד את שילובן בחברה ובכלכלה. הדיון בשירות לאומי אזרחי קשור ‏בעבותות למדיניות הגיוס לצה"ל מכיוון ששירות זה מתאפשר רק לאלה הפטורים משירות בצה"ל ‏או לא נקראים לשרת. ‏

 

שירות לאומי אזרחי נחשב בדרך כלל כמעשה אלטרואיסטי של שירות למדינה ולחברה שלא אמור ‏לעורר‎ ‎מחלוקת. אך בישראל מתקיים ויכוח פוליטי סוער סביב נושא זה מאז קום המדינה ועד ‏ימינו. רבנים חרדים אסרו על הבנות לשרת בשירות לאומי אזרחי וחוק השירות הלאומי שהתקבל ‏בשנת 1953 המחייב כל בת הפטורה משירות בצה"ל מטעמי דת לשרת בשירות לאומי אזרחי מעולם ‏לא יושם. בנות מהציונות הדתית החלו לשרת רק ב1970 ובהתנדבות, אך לא במסגרת החוק. גם ‏כיום רבנים חרדים מתנגדים לגיוס תלמידי ישיבה לשירות צבאי או לשירות לאומי אזרחי ‏ומאיימים על אי ציות אם ייחויבו לשרת. צעירים ערבים שנמנעה מהם האפשרות לשרת בשירות ‏לאומי-אזרחי החלו לעשות זאת רק בשנת 2007 עם הקמת מנהלת השירות האזרח-לאומי. אך ‏ההנהגה הערבית מתנגדת בתוקף ליוזמה זו ומתייחסת אל המיעוט שמשרת כ"מצורעים" הבוגדים ‏בעמם. ספר זה מציג את המחלוקות סביב השירות הלאומי- אזרחי ומסביר מדוע נרתעו ממשלות ‏ישראל מלחייב שירות זה על כל מי שפטור משירות צבאי.‏

https://www.sunypress.edu/p-6974-citizenship-and-service.aspx

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה