< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / מענק: למחקרים בנושאים הקשורים להגדרתה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית [מרכז נומדין בר אילן] דדליין=15.3.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1022211/

קול קורא

לתכנית מענקי המחקר של מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי

ע"ש אליהו וז'נט טייב

לשנים תשפ"א-תשפ"ב

בנושא

משפט יהודי ודמוקרטי

 

מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן מזמין חוקרות וחוקרים מתחומי משפטים, מדעי החברה, מדעי הרוח מדעי היהדות ותחומים משיקים להגיש הצעות מחקר בנושאים הקשורים להגדרתה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, לקבלת מענק מחקר לשנים תשפ"א-תשפ"ב.

ניתן להציע מחקרים במגוון של תחומים ומתודולוגיות, ובלבד שיש להם השקה לרעיונות, לאתגרים ולאפשרויות שגלומים בצימוד "יהודית ודמוקרטית", במובן הרחב. עדיפות תינתן לחוקרות ולחוקרים צעירים. תלמידי/ות מחקר רשאים/ות להגיש הצעות, אך לא למימון המחקר לתואר.

גובה המענקים: עד 2,500 ₪ למחקר לצורך מאמר, ועד 5,000 ₪ למחקר לצורך ספר. את סכום המענק ניתן יהיה לנצל למימון פעילויות מחקריות אופייניות (שכר עוזרי/ות מחקר, ייעוץ סטטיסטי, תרגום, עריכה וכדומה); לא ניתן לנצלו לצורך טיסות או אירוח.

תקופת המענק: תשפ"א-תשפ"ב (אפריל 2021 – ספטמבר 2022)

אופן הגשת הבקשה: את הבקשה יש להגיש כצרופה לדואר אלקטרוני שימוען למרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי, עם הנדון "מענקי מחקר", בכתובת cjdl.contact@biu.ac.il

המועד האחרון להגשת בקשה: ב' בניסן התשפ"א, 15.3.2021

על הבקשה לכלול את המרכיבים הבאים:

  1. תיאור נושא המחקר, מטרת המחקר, סוגיותיו העיקריות, שיטות הביצוע והתרומה המחקרית המצופה (עד 3 עמודים מודפסים ברווח כפול גופן 12, בעברית)
  2. לוח זמנים משוער והערכה תקציבית
  3. קורות חיים ורשימת פרסומים
  4. תקציר הצעת המחקר באנגלית (עד עמוד אחד מודפס ברווח כפול)

 

מקבלי/ות המענקים יתחייבו לציין את תמיכת מרכז מנומדין בפרסום שינבע מן המחקר הממומן; יעניקו למרכז מנומדין זכות לפרסם את תוצרי המחקר באתר המרכז (בכפוף לתנאי כתב העת או ההוצאה); ויקבלו על עצמם/ן להשתתף באירוע השנתי של המרכז וכן להציג את המחקר באירוע נוסף על פי צרכי המרכז.

פרטים נוספים – במרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי בכתובת הדוא"ל הנ"ל, או בטלפון 03-5318890

מפרסם ההודעה
מאיה גולדבלום מנהלת מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי אוניברסיטת בר אילן cjdl.contact@biu.ac.il 03-5318890
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה